.
Chuyển đổi số
Số 167/BC-STTTT ngày 24/01/2024 Kết quả chuyển đổi số năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh
Số 191/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và Chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
Số 5046/KH-UBND ngày 29/12/2023 Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số 5043/KH-UBND ngày 31/12/2023 Ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024
sổ: 417 /QĐ-BTNMT, ngày 10/3/2021 Phê duyệt Chương trình chuyến đối số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1914/KH-UBND ngày 05/06/2023 Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương năm 2023
Số 2275/ KH-UBND ngày 28/6/2023 KẾ HOẠCH Kế hoạch thực hiện Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tổng thể trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, chuyển đổi số và cập nhật vào cơ sở dữ liệu dân cư theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ
Số 2358/KH-UBND ngày 25/6/2021 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hƣớng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số 158/HK-STNMT ngày 31/8/2021 Của Sở TNMT về Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
12
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương