.
Giá đất tỉnh Hải Dương
Số 1292/STNMT-QLĐĐ ngày 6/6/2023 Về đại biểu tham dự và tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn công tác xác định giá đất
Số 865/STNMT-QLĐĐ ngày 18/4/2023 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Danh mục xã miền núi tại Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết định số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Hải Dương
QUYẾT ĐỊNH Số:05/2022/QĐ-UBND, ngày 20/04/2022 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022
số 55/QĐ-UBND: Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Quyết định số:58/2020/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021
Số 5789/2004/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2005
Số 4420/2006/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2007
Số: 4615 /2007/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2008
Số 62/2008/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2009
Số 45/2009/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010
12
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương