w
Giá đất tỉnh Hải Dương
Quyết định số 55/QĐ-UBND: Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số 37_2018_QD-UBND: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh hải dương năm 2019
Số 04/2017/QĐ-UBND: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017
Số: 33/2014/QĐ-UBND: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2015
Số: 34/2013/QĐ-UBND: Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số: 25/2012/QĐ-UBND: Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013
Số: 30/2011/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012
Số 30/2010/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2011
Số 45/2009/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010
Số 62/2008/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2009
12
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương