w
Giá đất tỉnh Hải Dương
số 55/QĐ-UBND: Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Quyết định số:58/2020/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021
Số 5789/2004/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2005
Số 4420/2006/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2007
Số: 4615 /2007/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2008
Số 62/2008/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2009
Số 45/2009/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010
Số 30/2010/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2011
Số: 30/2011/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012
Số: 25/2012/QĐ-UBND: Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013
12
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương