.
Cải cách hành chính
Số 176/KH-STNMT ngày 29/12/2023 Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính năm 2024
Số 881/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Những điểm mới về hạn mức công nhận đất ở và việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Từ ngày 14/10/2022, việc tách thửa đất phải có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Chấn chỉnh một số nội dung trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai tại địa phương
Tháo gỡ vướng mắc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng
Sở Tài nguyên và Môi trường công khai danh mục 09 thủ tục hành chính mức độ 4
Một số chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022
12345678910...
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương