.
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Sở

Về cơ cấu tổ chức

I. Ban Lãnh đạo Sở :

1. Giám đốc Sở: Ông Hoàng Văn Thực

Điện thoại cơ quan: 0220.3898.327

2. Phó Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Trác Trung

Điện thoại cơ quan:

3. Phó Giám đốc Sở: Ông Đỗ Tiến Dũng

Điện thoại cơ quan:

4. Phó Giám đốc Sở: Bà Nguyễn Thị Như Trang

Điện thoại cơ quan:

II.Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

1. Văn phòng;

2. Thanh tra;

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

4. Phòng Đo đạc,Bản đồ và Viễn thám;

5. Phòng Tài nguyên khoáng sản, Nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

6. Phòng Quản lý đất đai.

III.Các Chi cục trực thuộc Sở:

1. Chi cục Bảo vệ môi trường;

IV.Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

1. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường;

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất;

3. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

4. Văn phòng Đăng ký đất đai;

5. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương