w
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Sở

Vcơ cấu tổ chức
I. Ban Lãnh đạo Sở :
1. Giám đốc: Ông Hoàng Văn Thực
Điện thoại cơ quan: 0220.3898.327
2. Phó Giám đốc: Ông Tạ Hồng Minh
Điện thoại cơ quan: 0220.3898.324
3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Mạnh Khởi
Điện thoại cơ quan:
II.Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:
1. Văn phòng;
2. Thanh tra;
3. Phòng Kế hoạch- Tài chính;
4. Phòng Đo đạc,Bản đồ và Viễn thám;
5. Phòng Khoáng sản;
6. Phòng Giá đất
7. Phòng Tài nguyên nước Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;
8. Phòng nghiệp vụ Quản lý đất đai.
 III.Các Chi cục trực thuộc Sở:
1. Chi cục Bảo vệ môi trường;
IV.Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:
1. Trung tâm Công nghệ thông tin;
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất;
3. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;
4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;
5. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương