w
Các phòng, đơn vị trực thuộc
8. Trung tâm Công nghệ Thông tin

Địa chỉ: Km 4+700 Đường Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - Hải Dương

Điện thoại: 02203.895.488  FAX: 02203 891039

E-mail:hunglq.haiduong@tnmt.vn

I. Ban lãnh đạo trung tâm

1. Phó giám đốc: Ông Phạm Văn Hùng (Phụ Trách) 

Số điện thoại:

2. Phó giám đốc: Ông Lê Quang Hưng

Số điện thoại:

II.Các phòng chức năng

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Số điện thoại: 02203.895.488

2. Phòng Dữ liệu và Lưu trữ

Số điện thoại:

3. Phòng Phát triển công nghệ

Số điện thoại: 02203.895.093

Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương được đổi tên từ Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường và có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 04/05/2011 của UBND tỉnh Hải Dương.

III. Chức năng

1. Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị sự  nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.
2. Trung tâm Công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

IV. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ  liệu tài nguyên và môi trường của cấp tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm:

a) Xây dựng Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn cấp tỉnh;

b) Xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường hàng năm của cấp tỉnh và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường; xây dựng, tích hợp, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ  liệu về tài nguyên và môi trường của địa phương;
           d) Cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;       

           đ) Xây dựng danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường của địa phương và phối hợp tổ chức công bố trên cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của cấp tỉnh;

e) Tham gia kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khaithác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường của địa phương.

3. Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Sở ; tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường của tỉnh; hướng dẫn, giám sát, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.

4. Xây dựng, triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của Sở; quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, thư viện điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp, dịch vụ, thu phí khai thác về thông tin, tư liệu tổng hợp về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

6. Thẩm định các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho cơ sở vàcác đối tượng sử dụng theo kế hoạch và chương trình được duyệt.

8. Tổ chức nghiên, xây dựng và thực hiện các chương trình, đề tài, đề án về công nghệ thông tin, tư liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

9. Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức có liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường ở địa phương.

10. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiệncác văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin và thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn cấp tỉnh.

11. Thực hiện dịch vụ, chuyển giao công nghệ về ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật.13. Thống kê, báo cáo về lĩnh vực công nghệ thông tin và dữ liệu về tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

Các tin mới hơn
1. Văn Phòng Sở(16/02/2020)
2. Thanh Tra Sở(15/02/2020)
3. Phòng Kế Hoạch - Tài Chính(14/02/2020)
5. Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám(12/02/2020)
4. Phòng quản lý đất đai.(12/02/2020)
Các tin cũ hơn
9. Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường(06/02/2020)
10. Văn phòng đăng ký đất đai(05/02/2020)
11. Trung tâm phát triển quỹ đất(04/02/2020)
12. Trung tâm Tài nguyên và Môi trường(03/02/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương