.
Các phòng, đơn vị trực thuộc
11. Trung tâm phát triển quỹ đấtI. Ban lãnh đạo

1. Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Long

Điện thoại cơ quan:

2. Phó Giám đốc: Ông Vũ Đình Sơn

Điện thoại cơ quan:

3. Phó Giám đốc: Ông Bùi Nguyên Minh

Điện thoại cơ quan:

II. Các phòng Ban

Phòng Hành chính - Tổng hợp: 02203.6291.721

Phòng Bồi thường giải phóng mặt bằng Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ

III. Vị trí, chức năng
a) Trung tâm Phát triển qũy đất là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động; có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất mà chưa có dự án đầu tư; chuẩn bị măt bằng và các điều kiện phụ vụ việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; tạo lập quỹ đất, nhà tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.
b) Trung tâm Phát triển quỹ đất có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chịu sự quản lý của nhà nước của các Sở, ngành có liên quan.
IV. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
b) Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với trường hợp sau:
- Đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể
- Đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;
- Đất của các nhà đầu tư trả lại hoặc vi phạm Luật đất đai;
- Đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng.
c) Quản lý quỹ đất Nhà nước đã thu hồi đối với các trường hợp sau:
- Quỹ đất được thu hồi do Trung tâm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng quy định tại điểm b;
- Quỹ đất do Nhà nước thu hồi trong trường hợp quy định tại các khoản 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 và khoản 12 điều 38 của Luật đất đai đối với đất thuộc khu vực đô thị, khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị.
d) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đối với đất được giao để quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt, quyết định.
đ) Giới thiệu địa điểm đầu tư, vận động đầu tư vào quý đất được giao quản lý; lập kế hoạch sử dụng đối với đất được giao để quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt, quyết định.
g) Bàn giao đất đang quản lý cho người được giao đất, cho thuê đất theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
h) Tổ chức đấu gia quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với đất được giao quản lý.
i) Quản lý quỹ đất được giao làm quỹ đất dự trữ đề điều tiết các nhu cầu về đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với kế hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xet duyệt.
k) Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành có liên quan theo quy định.
l)Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động; tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của tỉnh.
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

Các tin mới hơn
1. Văn Phòng Sở(16/02/2020)
2. Thanh Tra Sở(15/02/2020)
3. Phòng Kế Hoạch - Tài Chính(14/02/2020)
5. Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám(12/02/2020)
4. Phòng quản lý đất đai.(12/02/2020)
Các tin cũ hơn
12. Trung tâm Tài nguyên và Môi trường(03/02/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương