w
Lĩnh vực môi trường
Thủ tục Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường


Tên thủ tục Thủ tục Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
Lĩnh vực

Môi trường

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có) thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ.
 

 

Cách thức thực hiện

Cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương).

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là UBND cấp tỉnh).

Bước 2. Xử lý hồ sơ: Cơ quan được giao nhiệm vụ xem xét hồ sơ, báo cáo UBND cấp tỉnh cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 6.2 kèm theo dưới đây.

Bước 3. Kết quả: Có ý kiến bằng văn bản trong vòng 15 ngày làm việc hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

 

 

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn kiểm tra, trả lại hồ sơ: không quy định.
- Thời hạn xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.
- Thời hạn cho kết quả xử lý: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.
 

 

Phí

Không

 

Lệ Phí

Không

 

Thành phần hồ sơ

- Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 6.1 kèm theo dưới đây;

- Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan.

 

 

Yêu cầu - điều kiện

Không

 

Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
 

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận.

 

 

Các tin mới hơn
Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học(25/03/2022)
Thủ tục Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ(25/03/2022)
Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường(25/03/2022)
Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản(25/03/2022)
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)(25/03/2022)
Các tin cũ hơn
Thủ tục Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)(18/08/2020)
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại(18/08/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương