.
Các phòng, đơn vị trực thuộc
2. Thanh Tra Sở

I. Ban lãnh đạo

1. Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Thạch Cương

Điện thoại cơ quan: 0220.3893.314

2. Phó Chánh Thanh tra: Ông Lê Huy Hưng

Điện thoại cơ quan:

3. Phó Chánh Thanh tra: 

Điện thoại cơ quan:

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng
- Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Sở Tài nguyên và Môi trường, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực do Sở quản lý, thanh tra phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, xác minh giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ UBND tỉnh giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở, sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ:
Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở được quy định tại Quyết định Số:128/QĐ-STNMT ngày 01/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường
2.1. Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, các quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, thành lập đoàn xác minh giải quyết đơn thư, các kết luận thanh tra, báo cáo, kết luận xác minh đơn thư, các văn bản về công tác quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực thanh tra.
- Ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường theo quy định.
- Công khai kết quả giải quyết đơn thư, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
2.2. Trực tiếp thực hiện:
- Thường xuyên khảo sát, nắm tình hình về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
- Cho ý kiến thống nhất về danh sách các đối tượng kiểm tra hàng năm, đột xuất của các phòng, Chi cục thuộc Sở.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đã được Giám đốc Sở phê duyệt và quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư thường xuyên theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của UBND tỉnh.
- Xác minh, báo cáo giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên môi trường theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ UBND tỉnh giao.
- Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường theo quy định của pháp luật.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.
- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng và giám sát việc chấp hành đối với cán bộ, công chức Thanh tra Sở.
- Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho cán bộ, công chức Thanh tra Sở.
- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
- Quản lý và cung cấp tài liệu liên quan đến công tác thanh tra cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.
2.3. Có trách nhiệm phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:
- Phối hợp tham gia các hoạt động liên quan theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở, Thanh tra tỉnh và các cơ quan cấp trên.
- Phối hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã trong thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Phối hợp quản lý, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.
- Phối hợp phòng Kế hoạch- Tài chính trong các công việc liên quan đến đề nghị, sử dụng, quyết toán kinh phí được sử dụng phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật.
2.4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.
Các tin mới hơn
1. Văn Phòng Sở(16/02/2020)
Các tin cũ hơn
3. Phòng Kế Hoạch - Tài Chính(14/02/2020)
5. Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám(12/02/2020)
4. Phòng quản lý đất đai.(12/02/2020)
6.Phòng Tài nguyên Khoáng sản, Nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu(09/02/2020)
7. Chi cục bảo vệ môi trường(08/02/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương