.
Công khai QH, KH sử dụng đất
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Hải Dương

Số: 333/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Kinh Môn
 
Tải quyết định tại đây
 

 
 
Số: 335/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tứ Kỳ
 
Tải Quyết định tại đây
 
 
Số: 336/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Giàng
 
Tải Quyết định  tại đây
 
 
Số: 337/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thanh Hà
 
Tải Quyết định tại đây
 
 
Số: 338/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nam Sách
 
Tải Quyết định tại đây
 

Số: 340/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bình Giang

Tải Quyết định tại đây
 
 
Số: 446/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc

Tải Quyết định tại đây
 
 
Số: 447/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thanh Miện

Tải Quyết định tại đây
 
 
Số: 448/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Giang

Tải Quyết định tại đây
 
 
Số: 449/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện  Kim Thành

Tải Quyết định tại đây
 
 
Số: 491/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Hải Dương

Tải Quyết định tại đây
 
 
Số: 492/QĐ-UBND - Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Chí Linh

Tải Quyết định tại đây
 
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của tỉnh Hải Dương(15/02/2023)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của tỉnh Hải Dương(25/07/2022)
các quyết định phê duyệt QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021(01/01/2022)
BÁO CÁO THUYẾT MINH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021(05/10/2021)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của tỉnh Hải Dương (01/04/2021)
Các tin cũ hơn
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Hải Dương(05/03/2019)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của tỉnh Hải Dương(08/03/2018)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của tỉnh Hải Dương(17/01/2017)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương