.
Các phòng, đơn vị trực thuộc
9. Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường

I. Ban lãnh đạo

1.Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Tuyến

Điện thoại cơ quan:0220.3898.198

2.Phó giám đốc:  Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh

Điện thoại cơ quan: 0220.3210.556

II. Các phòng Ban

Bộ phận Hành chính - quản trị

Điện thoại: 0220.3898.195

Bộ phận Quy hoạch - kế hoạch

Bộ phận kỹ thuật

III. Vị trí, chức năng

Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường là đơn vị sự nghiệp có thu trực tthuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường, hoạt động dịch vụ kỹ thuật về môi trường để phụ vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

IV. Nhiệm vụ, quyền han:

1. Quan trắc, phân tích các chỉ tiêu môi trường trên địa bàn tỉnh bao gồm: môi trường xung quanh, nguồn thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... để phục vụ cho xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm; thu phí nước thải công nghiệp; đề xuất, kiến nghị các phương án xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiếm, khắc phục sự cố môi trường.

2. Giám định chất lượng môi trường khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; của đoàn thanh tra, kiểm tra giải quyết các khiếu nại về môi trường.

3. Quản lý và cung cấp dữ liệu về quan trắc, phân tích môi trường cho công tác quản lý nhà nước về môi trường và cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

4. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao khả năng quan trắc, phân tích môi trường và thực hiện các dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.

5. Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực:

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường cho các dự án đầu tư, các dự án khai thác kháng sản, các dự án về phát triển kinh tế - xã hội, các dự án về quy hoạch...;

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các dự án;

- Chuyển giao công nghệ về xử lý môi trường ( khí, nước thải rắn, sản xuất sạch hơn...) cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

- Tổ chức các hoạch động dich vụ khác trong lĩnh vực bao vệ môi trường theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

6. Tổ chức tập huấn , bồi dưỡng nghiệp vụ về quan trắc, phân tích môi trường và giám sát, vận hành các công trình xử lý ô nhiễm cho cán bộ, viên chức hoạt đông trong lĩnh vực môi trường và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

7. Quản lý về biên chế cán bộ, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Các tin mới hơn
1. Văn Phòng Sở(16/02/2020)
2. Thanh Tra Sở(15/02/2020)
3. Phòng Kế Hoạch - Tài Chính(14/02/2020)
5. Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám(12/02/2020)
4. Phòng quản lý đất đai.(12/02/2020)
Các tin cũ hơn
10. Văn phòng đăng ký đất đai(05/02/2020)
11. Trung tâm phát triển quỹ đất(04/02/2020)
12. Trung tâm Tài nguyên và Môi trường(03/02/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương