.
Công khai QH, KH sử dụng đất
BÁO CÁO THUYẾT MINH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

1. Báo cáo thuyết minh kết hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương 
      
   Nội dung tại đây 
 
2. Báo cáo thuyết minh kết hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương  
 
   Nội dung tại đây
 
3. Báo cáo thuyết minh kết hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương 
    
   Nội dung tại đây 
 
4. Báo cáo thuyết minh kết hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương
 
    Nội dung tại đây 
 
5. Báo cáo thuyết minh kết hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương
 
   Nội dung tại đây 
 
6 .Báo cáo thuyết minh kết hoạch sử dụng đất năm 2021Tp. Hải Dương, Hải Dương
 
    Nội dung tại đây
7. Báo cáo thuyết minh kết hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương 
 
   Nội dung tại đây 
 
8. Báo cáo thuyết minh kết hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương 
 
   Nội dung tại đây 
 
9. Báo cáo thuyết minh kết hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương 
 
   Nội dung tại đây 
 
10.Báo cáo thuyết minh kết hoạch sử dụng đất năm 2021 Tp. Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
 
   Nội dung tại đây 
 
11.Báo cáo thuyết minh kết hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương 
 
   Nội dung tại đây 
 
12. Báo cáo thuyết minh kết hoạch sử dụng đất năm 2021 TX. Kinh Môn tỉnh Hải Dương 
   
   Nội dung tại đây 
 
Các tin mới hơn
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của tỉnh Hải Dương(15/02/2023)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của tỉnh Hải Dương(25/07/2022)
các quyết định phê duyệt QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021(01/01/2022)
Các tin cũ hơn
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của tỉnh Hải Dương (01/04/2021)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Hải Dương (27/02/2020)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Hải Dương(05/03/2019)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của tỉnh Hải Dương(08/03/2018)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của tỉnh Hải Dương(17/01/2017)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương