w
Cải cách hành chính
Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua năm 2021

         Ngày 05/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-STNMT triển khai công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2021 nhằm tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu phát huy sức mạnh của tập thể, cá nhân góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

         Các chủ đề thi đua của năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển”, phong trào “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững” và phong trào “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển” với các nội dung sau:

1. Tiếp tục đy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Tăng cương vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hải Dương phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”; “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Hải Dương thi đua giỏi, về đích sớm” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2. Triển khai, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước với hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích cao nhất chào mừng các sự kiện lớn của dân tộc. Thường xuyên, kết hợp hợp với phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề vào việc giải quyết những khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém, qua đó đánh giá tính hiệu quả, thiết thực của các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân điển hình tiên tiến; công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và chỉ đạo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích. Quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động sản xuất...

4. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua -Khen thưởng. Thường xuyên kiện toàn và đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

5. Phát động phong trào thi đua yêu nước, phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ của Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững đất nước. Nội dung phong trào cụ thể năm 2021 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp tục tham mưu xây dựng và triển khai các quy định của tỉnh theo quy định của các luật chuyên ngành. Tập trung các biện pháp nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Xây dựng kế hoạch, rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi có hướng dẫn của UBND tỉnh; thực hiện nghiêm túc công tác bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm và tinh giản biên chế theo quy định. Tăng cường kiểm tra nội bộ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ tổ chức, công dân.

- Tiếp tục tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp tục thực hiện và áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN-ISO 9001:2015 và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ cho công tác điều tra, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh; tăng cường trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai thực hiện Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường và dữ liệu không gian địa chính tỉnh Hải Dương (Giai đoạn I);

- Thực hiện tốt công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chính trị lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành phát huy những thành tích đạt được trong năm 2020, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết thi đua sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu của ngành năm 2021.

Thủy Bùi – Văn phòng Sở

Các tin mới hơn
Sở Tài nguyên và Môi trường công khai danh mục 09 thủ tục hành chính mức độ 4 (25/03/2022)
Một số chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022(07/03/2022)
Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường(07/09/2021)
Các tin cũ hơn
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.(07/09/2021)
Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.(07/09/2021)
Điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; các biện pháp áp dụng trong tình huống khẩn cấp về thiên tai; chính thức bãi bỏ CC tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính(03/08/2021)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021(01/07/2021)
Kết quả cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021(25/06/2021)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương