.
Các phòng, đơn vị trực thuộc
12. Trung tâm Tài nguyên và Môi trường

I. Ban lãnh đạo trung tâm

1. Giám đốc : Ông Đoàn Thanh Hồng

Số điện thoại:

2. Phó giám đốc:  Ông Nguyễn Phúc Đình

Số điện thoại:

II. Các phòng ban

Phòng Hành chính -Tổng hợp

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Các tổ sản xuất

III. Vị trí, chức năng:

1. Trung tâm Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập có thu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 394/2004/QĐ-UB ngày 29/01/2004 của UBND tỉnh Hải Dương; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; có chức năng tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, bản đồ địa hình, lập quy hoạch sử dụng đất và các loại bản đồ chuyên đề về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

2. Trung tâm Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật. 

IV. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và cấp tỉnh.

2. Thực hiện các dịch vụ về đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện việc điều tra, đánh giá đất đai; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

4. Thực hiện việc điều tra cơ bản, đánh giá, lập quy hoạch tài nguyên nước.

5. Thực hiện việc đo đạc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; Thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định.

6. Tham gia việc xác định vị trí và cắm các loại mốc: Mốc địa giới hành chính; mốc qui hoạch xây dựng; mốc qui hoạch sử dụng đất; mốc ranh giới phục vụ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; mốc giới vùng hoạt động khoáng sản, mốc các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

7. Lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành.

8. Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành địa chính.

9. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình chuyên ngành tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000; 1:5.000.

10. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.

11. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình.

11. Đo đạc, thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất các dự án cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

12. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hoạt động kỹ thuật ngành Tài nguyên và Môi trường;

13. Thực hiện in ấn, xuất bản các loại bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề theo kế hoạch của Nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định;

14. Quản lý cán bộ, viên chức và người lao động, tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và một số hoạt động dịch vụ khác trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo qui định của pháp luật.

Các tin mới hơn
1. Văn Phòng Sở(16/02/2020)
2. Thanh Tra Sở(15/02/2020)
3. Phòng Kế Hoạch - Tài Chính(14/02/2020)
5. Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám(12/02/2020)
4. Phòng quản lý đất đai.(12/02/2020)
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương