.
Các phòng, đơn vị trực thuộc
10. Văn phòng đăng ký đất đai

I. Ban lãnh đạo

1. Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Tiêu

Số điện thoại cơ quan: 02203.895.334

2. Phó Giám Đốc: Ông Trịnh Minh Tưởng

            Số điện thoại cơ quan: 02203.895.332

3. Phó Giám Đốc: Bà Hà Thị Hoài

            Số điện thoại cơ quan: 

 II. Các phòng ban

Phòng hành chính

Chuyên viên:

           Số điện thoại cơ quan : 02203.891.755

III. Vị trí, chức năng

           Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai được quy định tại Quyết định Số:1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh

1. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trụ sở làm việc: số 159, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình,

 thành phố Hải Dương (trong trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường)

2. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận); cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định.

3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

4. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

5. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

7. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

8. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

V. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng

1. Lãnh đạo Văn phòng, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Văn phòng chịu trách nhiệm trước Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng;

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: (04 phòng chuyên môn)

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp (có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các viên chức);

b) Phòng Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận (có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các viên chức);

c) Phòng Thông tin - Lưu trữ (có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các viên chức).

d) Phòng Kỹ thuật địa chính (có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các viên chức).

3. Các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

a) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, gồm (12 Chi nhánh):

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hải Dương;

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Chí Linh;

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Kinh Môn;

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Thành;

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nam Sách;

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Hà;

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cẩm Giàng;

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Giang;

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Lộc;

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tứ Kỳ;

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Miện;

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ninh Giang.

b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) là đơn vị hạch toán phụ thuộc; có con dấu riêng và được bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo quy định của pháp luật.

c) Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh:

- Lãnh đạo Chi nhánh, gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Mỗi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có 04 bộ phận chuyên môn, gồm:

+ Bộ phận Hành chính, tổng hợp (Trưởng bộ phận và các viên chức).

+ Bộ phận Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận (Trưởng bộ phận và các viên chức).

+ Bộ phận Thông tin - Lưu trữ (Trưởng bộ phận và các viên chức).

+ Bộ phận Kỹ thuật địa chính (Trưởng bộ phận và các viên chức).

4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng bộ phận Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Sau khi hợp nhất, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, Văn phòng đăng ký đất đai xác định số lượng người làm việc cần thiết, xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

VI. Điều khoản chuyển tiếp

1. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp nhiệm vụ chi không thường xuyên năm 2022: Thực hiện trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2022 và nguồn thu sự nghiệp theo quy định, trên cơ sở nguồn thu và nhiệm vụ chi, sau khi tổ chức lại, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thực hiện quản lý thu chi tài chính theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Từ năm 2023 trở đi, nguồn thu sự nghiệp và quản lý tài chính của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện theo quy định của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc loại hình tự chủ về chi thường xuyên.

2. Thực hiện hợp nhất, chuyển giao nguyên trạng về biên chế, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng (nếu có), cơ sở vật chất và trang thiết bị của 12 (mười hai) Văn phòng đăng ký quyền sử đất các huyện, thị xã, thành phố về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh quản lý theo quy định. Thời hạn hoàn thành công việc hợp nhất và các điều kiện cần thiết khác để Văn phòng đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

VII. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố trái với quyết định này bị bãi bỏ.

Các tin mới hơn
1. Văn Phòng Sở(16/02/2020)
2. Thanh Tra Sở(15/02/2020)
3. Phòng Kế Hoạch - Tài Chính(14/02/2020)
5. Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám(12/02/2020)
4. Phòng quản lý đất đai.(12/02/2020)
Các tin cũ hơn
11. Trung tâm phát triển quỹ đất(04/02/2020)
12. Trung tâm Tài nguyên và Môi trường(03/02/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương