w
Các phòng, đơn vị trực thuộc
10. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

I. Ban lãnh đạo

1. Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Tiêu

Số điện thoại cơ quan: 02203.895.334

2. Phó Giám Đốc: Ông Trịnh Minh Tưởng

 Số điện thoại cơ quan: 02203.895.332

3. Phó Giám Đốc: Bà Hà Thị Hoài

 Số điện thoại cơ quan: 

 II. Các phòng ban
Phòng hành chính
Chuyên viên:
Số điện thoại cơ quan : 02203.891.755
III.Vị trí, chức năng:

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; có chức năng thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và chỉnh lý thống nhất biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính gốc; giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật; chịu sử quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Tài nguyên Môi trường; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để thực hiện nhiệm vụ.
IV. Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất và chỉnh lý biến động về sử dụng đất khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất (Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm cho phép đổi tên, chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi thời hạn sử dụng đất, thay đổi đương ranh giới thửa đất...) theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;
2 Lập và quản lý hồ sơ địa chính gốc đối với các thửa đất thuộc phạm vi địa giới hành chính cấp tỉnh; cấp bản sao từ hồ sơ địa chính gốc, trích luc hồ sơ địa chính gốc cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố và UBND các xã, phường thị trấn trong tỉnh;
3 Cung cấp số liệu, hồ sơ địa chính cho các cơ quan có chức năng để giao đất, xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với người sử dụng đất là các tổ chức;
4 Thực hiện việc thông kê, kiêm kê đất đai, lập biêu đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định của pháp luật và phân cấp về quản lý đất đai;
5 Chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc khi có biến động về đất đai theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố;
6 Lưu trữ, quản lý bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác hình thành trong qua trình thực hiện thủ tục hành chính quy định tại điểm 2.1 mục 2;
7 Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thông thông tin đất đai; tư vấn triên khai công nghệ, thự hiện chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; cung cấp bàn đồ địa chính, trích lục bàn đồ địa chính, trich sao hồ sơ địa chính và thông tin khác về đất đai phục vụ yêu nhu cầu quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
8 Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với các nghành có liên quan giao đất ngoài thực địa cho các tổ chức, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;
9 Theo quy định của pháp luật, thực hiện thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai; thực hiện các dịch vụ có thu về cung cấp thông tin đất đai;
10 Quản lý về cán bộ, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

Các tin mới hơn
1. Văn Phòng Sở(16/02/2020)
2. Thanh Tra Sở(15/02/2020)
3. Phòng Kế Hoạch - Tài Chính(14/02/2020)
5. Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám(12/02/2020)
4. Phòng quản lý đất đai.(12/02/2020)
Các tin cũ hơn
11. Trung tâm phát triển quỹ đất(04/02/2020)
12. Trung tâm Tài nguyên và Môi trường(03/02/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương