w
Lĩnh vực môi trường
12.Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học


Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
Lĩnh vực

Môi trường

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ: Nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Qua cổng dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học nộp hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đầy đủ hoặc có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định cấp phép. Nội dung thẩm định bao gồm:
- Việc đáp ứng các điều kiện, nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 42 Luật Đa dạng sinh học;
- Tính đầy đủ và chính xác của thông tin trong hồ sơ đề nghị được quy định tại Khoản 3, Điều 42 Luật Đa dạng sinh học;
- Đánh giá năng lực quản lý của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học sau khi được cấp phép.
Bước 4: Quyết định việc cấp phép
Trên cơ sở kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Trường hợp không cấp thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đơn đề nghị thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và nêu rõ lý do.
 

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định cấp hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

 

Phí

Không

 

Lệ Phí

Không

 

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm:
+ Mẫu Đơn đăng ký thành lập, chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;
+ Mẫu dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;
+ Mẫu giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
 

 

Yêu cầu - điều kiện

Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên lãnh thổ Việt Nam

 

Căn cứ pháp lý

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội;
- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học.
 

 

Biểu mẫu đính kèm

 

File mẫu:

  • Mẫu Đơn đăng ký thành lập, chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Tải về
  • Mẫu dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Tải về

 

Kết quả thực hiện

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học hoặc văn bản từ chối, đồng thời nêu rõ lý do.

 

Các tin mới hơn
1.Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường(16/11/2022)
Thủ tục Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ(25/03/2022)
Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường(25/03/2022)
Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản(25/03/2022)
Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án(25/03/2022)
Các tin cũ hơn
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (10/05/2021)
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại(10/05/2021)
Cấp lại giấy phép môi trường (10/05/2021)
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường(10/05/2021)
Cấp đổi giấy phép môi trường(10/05/2021)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương