.
Các phòng, đơn vị trực thuộc
6.Phòng Tài nguyên Khoáng sản, Nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
 I. Ban lãnh đạo

1. Trưởng phòng:

Điện thoại cơ quan:

2. Phó Trưởng phòng:

Bà: Ngô Thị Thảo (phụ trách)

Ông: Vũ Hùng Mạnh

Ông: Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại cơ quan:

  II. Chức năng, Nhiệm vụ 

      Chức năng, nhiệm vụ phòng Tài nguyên Khoáng sản, Nước, Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu thuộc Sở được quy định tại Quyết định Số: 127/QĐ-STNMT ngày 15/07/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

1. Chức năng:
Là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Uỷ ban
nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trong phạm vi toàn tỉnh; công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu trong phạm vi toàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Xây dựng, dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;
b) Khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời
cấm hoạt động khoáng sản; khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông; xác định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi được phê duyệt; lập phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng khoáng sản; kịp thời phát hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện khoáng sản mới; thẩm định hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; Đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền; tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định; phối hợp xây dựng giá tính thuế tài nguyên đối với loại khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên do không còn phù hợp theo quy định;
c) Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai
thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; tổ chức thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng ở địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; lập và thực hiện quy hoạch tài nguyên nước, kế hoạch điều tra cơ bản, điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông nội tỉnh; khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền; lập danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp; xây dựng, quản lý hệ thống giám sát
hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vực sông nội tỉnh; tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước; tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước theo phân cấp; kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; lập báo cáo kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn; tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật;
d) Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòng,
chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn; thẩm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật; thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn; thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khí tượng thủy văn ở địa phương theo quy định của pháp luật;
đ) Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương, hướng dẫn, điều phối việc tổ chức thực hiện; tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi của Sở Tài nguyên và Môi trường trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu, các đề án, dự án, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án biến đổi khí hậu trên địa bàn quản lý; theo dõi, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế - xã hội để đề xuất các biện pháp ứng phó; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.
2.2. Có trách nhiệm phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:
a) Phối hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã trong thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi chức
năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp quản lý, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đối với các hoạt động có liên quan đến tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu của các tổ chức, cá nhân;
b) Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí
tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Tham gia thẩm định, hướng dẫn thực hiện trong các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phục vụ công tác quản lý về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Tham gia thẩm định dự án đầu tư khai thác khoáng sản, báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng theo quy định của pháp luật, sự phân công của Lãnh đạo Sở và các cơ quan có liên quan.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 136/QĐ-STNMT ngày 01/8/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Khoáng sản; Quyết định số 34/QĐ-STNMT ngày 16/3/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài nguyên Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.
Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản, Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu các phòng, đơn vị
trực thuộc Sở căn cứ Quyết định thi hành./.
Các tin mới hơn
1. Văn Phòng Sở(16/02/2020)
2. Thanh Tra Sở(15/02/2020)
3. Phòng Kế Hoạch - Tài Chính(14/02/2020)
5. Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám(12/02/2020)
4. Phòng quản lý đất đai.(12/02/2020)
Các tin cũ hơn
7. Chi cục bảo vệ môi trường(08/02/2020)
8. Trung tâm Công nghệ Thông tin(07/02/2020)
9. Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường(06/02/2020)
10. Văn phòng đăng ký đất đai(05/02/2020)
11. Trung tâm phát triển quỹ đất(04/02/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương