w
Cải cách hành chính
Kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I/2020

Ngày 06 tháng 3 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2020.

Theo đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, sự nỗ lực cố gắng của các phòng, đơn vị thuộc Sở, Quý I/2020 công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường đã đạt được nhiều kết quả  tích cực trên hầu hết các lĩnh vực về cải cách hành chính, cụ thể như sau:

Về công tác chỉ đạo điều hành: Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng tiến độ các kế hoạch về công tác cải cách hành chính như: Kế hoạch số 343/KH-STNMT ngày 20/12/2019 về thực hiện CCHC năm 2020; Kế hoạch số 349/KH-STNMT ngày 30/12/2019 về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020; Kế hoạch số 10/KH-STNMT ngày 10/01/2020 về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020; Kế hoạch số 15/KH-STNMT ngày 14/01/2020 về kiểm tra CCHC, kiểm tra tổ chức bộ máy và kiểm tra việc thực hiện pháp luật năm 2020;

Về cải cách thể chế: Đã rà soát, phối hợp với Sở Tư pháp lập danh mục tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2020 của tỉnh; triển khai xây dựng tại Sở (Kế hoạch số 19/KH-STNMT ngày 16/01/2020 xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2020). Đã thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 (Báo cáo số 563/BC-STNMT ngày 09/12/2019). Tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 văn bản QPPL: Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 sửa đổi quy định kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND; Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 sửa đổi Quyết định 37/2014/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tiếp tục hoàn thiện 03 dự thảo VBQPPL trình UBND tỉnh phê duyệt; đang lấy ý kiến góp ý đối với 01 dự thảo văn bản.

Về cải cách thủ tục hành chính: Đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 14/01/2020 về kiểm soát TTHC năm 2020, Kế hoạch số 62/KH-STNMT ngày 14/02/2020 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2020. Đã có văn bản kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, khoáng sản theo nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 4657/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 (Công văn số 22/STNMT-PC ngày 06/01/2019). Lập danh mục, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Đã ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra tổ chức bộ máy, kiểm tra việc thực hiện pháp luật năm 2020 (Kế hoạch số 15/KH-STNMT ngày 14/01/2020); Kế hoạch điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 (Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 15/01/2020). Xây dựng đề án, tham mưu UBND tỉnh tiến hành hợp nhất 02 phòng (Phòng Tài nguyên nước và Phòng Khí tượng thủy văn  và biến đổi khí hậu). Trên cơ sở đó, ngày 19/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường (giảm 01 phòng chức năng). Tiến hành rà soát sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Sở (Quyết định số 09/QĐ-STNMT ngày 14/01/2020); điều chuyển chức năng pháp chế từ Văn phòng Sở sang Thanh tra Sở (Quyết định số 04/QĐ-STNMT ngày 10/01/2020).

Về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 (Kế hoạch số 64/KH-STNMT ngày 15/02/2020). Thường xuyên thực hiện rà soát, thống kê chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và có kế hoạch cử công chức, viên chức đi đào tào bồi dưỡng nhằm đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định cũng như không ngừng nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Quý I/2020, Sở đã quyết định cử 03 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị; lập danh sách cử 03 cán bộ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; 11 cán bộ tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh đạo cấp phòng; 02 cán bộ tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ… Phối hợp tổ chức triển khai tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng tài nguyên và môi trường. Công tác bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí việc được quan tâm thực hiện. 03 tháng đầu năm 2020, Sở đã thực hiện điều động 01 công chức, thực hiện bổ nhiệm lại cho 01 đồng chí.

- Công tác đánh giá cán bộ, công chức đã được thực hiện nghiêm túc và cơ bản sát với tình hình thực tiễn. Theo đó, việc phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và gắn với tình hình, kết quả thực hiện CCHC của các phòng, đơn vị thuộc Sở. Năm 2019, toàn Sở có nhiều tập thể, cá nhân là lao động tiên tiến, được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở tặng bằng khen, giấy khen, công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua, …

Về cải cách tài chính công: Đã công khai dự toán ngân sách nhà nước  năm 2020 theo đúng quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BTC. Thực hiện Quyết định 08/QĐ-STNMT ngày 14/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020, đến thời điểm hiện nay, Sở và Chi cục Bảo vệ môi trường đã bám sát với dự toán được giao trong việc thực hiện thu chi. Các khoản chi đã tuân thủ theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy định hiện hành của Nhà nước. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công. Tiếp tục thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng các bộ đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật trong danh mục dịch vụ sự nghiệp công của ngành để chuẩn bị thực hiện cơ chế đặt hàng theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP.

Về hiện đại hóa hành chính: Đã ban hành kế hoạch triển khai, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020 tại Sở (Kế hoạch số 31/KH-STNMT ngày 05/02/2020 và Kế hoạch số 32/KH-STNMT ngày 05/02/2020). Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là duy trì, áp dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành. Phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hòm thư điện tử công vụ mới (Công văn số 171/STNMT-VP ngày 11/02/2020). Duy trì, vận hành thường xuyên trang thông tin điện tử của Sở đảm bảo cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản quản lý điều hành, văn bản quy phạm pháp luật cũng như các thông liên quan đến hoạt động của ngành để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường, các tổ chức, cá nhân nắm bắt được

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; các văn bản, chính sách mới liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính đã cập nhật, niêm yết công khai trên website của Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Báo cáo cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Làm tốt công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính theo quy định.

- Hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực tài nguyên nước; đo đạc bản đồ và viễn thám theo đúng kế hoạch đề ra.

- Kiểm soát chặt chẽ TTHC có trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thủ tục hành chính được ban hành đúng quy định, có chi phí tuân thủ thấp nhất.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức theo quy định.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ tổ chức, công dân; giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng, trả lời đầy đủ, kịp thời các kiến nghị của cơ quan, tổ chức.

Tải Báo cáo số 62/BC-STNMT tại đây

Bùi Thủy- Văn phòng Sở

Các tin mới hơn
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 6 năm 2020(01/06/2020)
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2020 (06/05/2020)
Nhiều thay đổi liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải(06/05/2020)
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020(02/04/2020)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2020(30/03/2020)
Các tin cũ hơn
Chính phủ ban hành Nghị định gỡ nút thắt trong đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất(02/03/2020)
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2020(02/03/2020)
DANH MỤC: Thông tin công khai của Sở Tài nguyên và Môi trường(03/10/2019)
Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý(10/07/2019)
Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý II/2019(24/06/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương