.
Các phòng, đơn vị trực thuộc
3. Phòng Kế Hoạch - Tài Chính

I. Ban lãnh đạo

    Trưởng phòng : Ông Nguyễn Xuân Thao

      Điện thoại cơ quan: 0220.3893.313

    Phó trưởng phòng : Ông Nguyễn Văn Tươi

      Điện thoại cơ quan:

II. Chức năng, nhiệm vụ

   Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở được quy định tại Quyết định Số:132/QĐ-STNMT ngày 01/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Sở trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác; quản lý Nhà nước về kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh; công tác tài chính; công tác kế toán, thống kê của Sở và các đơn vị trực thuộc; quản lý tài sản của đơn vị.

   2. Nhiệm vụ:

2.1. Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trìxây dựng kế hoạch, chương trình công tác của năm, hàng tháng, hàng quý của Sở và Lãnh đạo Sở.

- Chủ trì tổng hợp, cân đối nhu cầu kinh phí, thẩm định kế hoạch và dự toán ngân sách từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường sau khi được phê duyệt.

- Lập báo cáo tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh.

- Xây dựng, tổng hợp dự toán thu chi ngân sách hàng năm, 5 năm, các khoản kinh phí đột xuất phát sinh trong năm của Sở và các đơn vị trực thuộc để báo cáoUBND tỉnh, Sở Tài chính giao dự toán kinh phí; phân bổ, công khai dự toán thu chi ngân sách hàng năm được UBND tỉnh giao cho Sở và các đơn vị trực thuộc.

- Lập kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 5 năm, hàng năm liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám, môi trường, khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu của cấp tỉnh theo nhiệm vụ được UBND tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên giao.

- Thẩm định tổng mức đầu tư, tổng dự toán kinh phí của các dự án đầu tư do Sở làm chủ đầu tư.

- Xét duyệt, tổng hợp quyết toán thu chi hàng năm của các đơn vị trực thuộc; thông báo, công khai quyết toán thu chi hàng năm của Sở và các đơn vị trực thuộc.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, việc thực hiện dự toán thu chi của Sở và các đơn vị trực thuộc. Phát hiện kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong công tác tài chính, kế toán báo cáo lãnh đạo Sở xem xét giải quyết. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của địa phương.

- Tổng hợp báo cáo thống kê có liên quan đến tài chính của Sở và các đơn vị trực thuộc để cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Giám đốc Sở.

- Quản lý, thanh toán, kế toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được UBND tỉnh, cơ quan quản lý cấp trên giao kế hoạch vốn; lập báo cáo quyết toán các dự án do Sở làm chủ đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thu các khoản phí, lệ phí, các khoản thu sự nghiệp, thu khác của Sở theo quy định của Nhà nước; kiểm tra, giám sát, thanh toán , kế toán các khoản chi hàng năm của Sở.

- Quản lý hồ sơ và thực hiện thu, nộp, thanh toán theo quy định của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn của người lao động thuộc Sở.

- Lập sổ theo dõi công cụ dụng cụ lâu bền và tài sản cố định; kiểm tra, giám sát, thanh toán các khoản chi mua sắm, sửa chữa, thay thế tài sản; công khai kế hoạch, kết quả mua sắm tài sản; kê khai và báo cáo về tài sản theo quy định của Nhà nước đối với tài sản của Sở.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định đơn giá sản phẩm, định mức kinh tế kỹ thuật, mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực của ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện.

2.2. Có trách nhiệm phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Phối hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã trong thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp quản lý, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở lập dự toán chi tiết chi từ nguồn thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp phát sinh từ hoạt động quản lý của phòng chuyên môn đó để trình Lãnh đạo Sở quyết định.

- Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý tài sản của Sở (công cụ, dụng cụ lâu bền và tài sản cố định), bao gồm: tổ chức kiểm kê tài sản cuối năm; lập kế hoạch mua sắm mới, sửa chữa, thay thế tài sản hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt.

- Cung cấp thông tin, tài liệu về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng theo quy định của pháp luật, sự phân công của Lãnh đạo Sở và các cơ quan có liên quan.
Các tin mới hơn
1. Văn Phòng Sở(16/02/2020)
2. Thanh Tra Sở(15/02/2020)
Các tin cũ hơn
5. Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám(12/02/2020)
4. Phòng quản lý đất đai.(12/02/2020)
6.Phòng Tài nguyên Khoáng sản, Nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu(09/02/2020)
7. Chi cục bảo vệ môi trường(08/02/2020)
8. Trung tâm Công nghệ Thông tin(07/02/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương