w
Các phòng, đơn vị trực thuộc
7. Chi cục bảo vệ môi trường

I. Ban lãnh đạo
1.Chi cục trưởng: Ông Vũ Mạnh Tưởng

Điện thoại cơ quan: 0220.3898.528

2.Phó Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Trọng Quyền

Điện thoại cơ quan: 0220.3898.027

3.Phó Chi cục trưởng: 

Điện thoại cơ quan:

Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương được thành lập tại Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày12/06/2008 của UBND tỉnh Hải Dương

II.Vị trí, chức năng

a) Chi cục Bảo vệ môi
trường là tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi cục có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành theo thẩm
q uyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành;

b) Chi cục Bảo vệ môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

III.Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

b) Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ;

c) Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư;

d) Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh; trình Giám
đốc Sở hồ sơ đăng ký hành nghề, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký hành nghề quản lý chất thải; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và các đơn vị thuộc Sở giám sát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn;

đ) Giúp Giám đốc Sở phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; trình Giám đốc Sở việc xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường;

e) Đánh giá, cảnh báo và dự báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường;

g)Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học theo phân công của Giám đốc Sở;

h) Giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình quan trắc môi trường; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường và xây dựng quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra kỹ thuật đối với hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường ở địa phương;

i) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

k) Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý môi trường đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, cán bộ địa chính - xây dựng xã, phường, thị trấn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

l) Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn
tỉnh; phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra, phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn và đề nghị Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

m) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Chi cục với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan theo quy định;

n) Quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài chính, tài sản thuộc Chi cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh;

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở giao.

IV. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Chi cục, gồm: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;

b) Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Chi cục:

- Phòng Hành chính -Tổng hợp;

- Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường;

- Phòng Kiểm soát ô nhiễm.
Các tin mới hơn
1. Văn Phòng Sở(16/02/2020)
2. Thanh Tra Sở(15/02/2020)
3. Phòng Kế Hoạch - Tài Chính(14/02/2020)
5. Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám(12/02/2020)
4. Phòng quản lý đất đai.(12/02/2020)
Các tin cũ hơn
8. Trung tâm Công nghệ Thông tin(07/02/2020)
9. Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường(06/02/2020)
10. Văn phòng đăng ký đất đai(05/02/2020)
11. Trung tâm phát triển quỹ đất(04/02/2020)
12. Trung tâm Tài nguyên và Môi trường(03/02/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương