.
Công khai QH, KH sử dụng đất
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của tỉnh Hải Dương

1. Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương

Nội dung tại đây

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương

Nội dung quyết định tại đây

 Bản đồ tại đây

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

Nội dung tại đây

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương

Nội dung tại đây

5. Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương

Nội dung tại đây

6 .Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Tp. Hải Dương, Hải Dương

Nội dung tại đây

7. Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Nội dung tại đây

8. Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

Nội dung tại đây

9. Quyết định kếthoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

Nội dung tại đây

10.Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Tp. Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Nội dung quyết định tại đây

Bản đồ tại đây 

11.Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Nội dung tại đây

12. Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 TX. Kinh Môn tỉnh Hải Dương

Nội dung tại đây

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của tỉnh Hải Dương(25/07/2022)
các quyết định phê duyệt QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021(01/01/2022)
BÁO CÁO THUYẾT MINH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021(05/10/2021)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của tỉnh Hải Dương (01/04/2021)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Hải Dương (27/02/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương