w
Các phòng, đơn vị trực thuộc
4. Phòng quản lý đất đai.

           I. Ban lãnh đạo

1. Trưởng phòng: Ông Vũ Anh Dũng

Điện thoại cơ quan: 0220.3891.288

2. Phó Trưởng phòng: Ông Cao Hải Tân

Điện thoại cơ quan:

3. Phó Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Thủy

Điện thoại cơ quan:

II. Chức năng, Nhiệm vụ

       Chức năng, nhiệm vụ của Phòng nghiệp vụ quản lý đất đai Sở được quy định tại Quyết định Số:133/QĐ-STNMT ngày 01/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

     1. Chức năng:

Phòng Nghiệp vụ quản lý đất đai là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trong các lĩnh vực:Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; giao đất; cho thuê đất; công nhận quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên phạm vi toàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

     2. Nhiệm vụ:

    2.1. Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường:

    a) Xây dựng dự thảo quyết định, quy định, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Quản lý về đất đai quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định này và tham mưu hướng dẫn thực hiện.

  b) Thực hiện trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cụ thể:

- Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trình cấp thẩm quyền xét duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Tổng hợp nhu cầu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong kỳ trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định;

- Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

- Công bố công khai tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được xét duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh theo quy định;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

          - Cung cấp số liệu, lưu giữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở. Chuyển giao hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lưu trữ theo quy định.

           c) Thẩm định các thủ tục trong lĩnh vực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể:

         - Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;

        - Tổng hợp diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp theo quy định để tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền trước khi trình UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

       - Thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

     - Hợp đồng thuê đất cho các tổ chức được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho thuê đất;

        d) Tổ chức kiểm tra việc sử dụng đất đối với các tổ chức có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

đ) Báo cáo định kỳ về quản lý, sử dụng đất đai trong lĩnh vực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

e) Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác của các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất. Tham gia cùng các Sở, ngành của tỉnh, thẩm định các dự án đầu tư có sử dụng đất, các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Thực hiện bàn giao đất tại thực địa theo quy định cho các tổ chức sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai của tỉnh.

h) Hướng dẫn hoặc trả lời các địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.2. Có trách nhiệm phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Phối hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã trong thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Phối hợp quản lý, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

c) Thẩm định, kiểm tra, quản lý Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

d) Kiểm tra các chương trình, dự án có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phối hợp xem xét quy hoạch, kế hoạch các ngành có liên quan đến lĩnh vực đất đai.

đ) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai thuộc lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

e) Phối hợp thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai đối với các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

g) Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai.

      2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng theo quy định của pháp luật, sự phân công của Lãnh đạo Sở và các cơ quan có liên quan.
Các tin mới hơn
1. Văn Phòng Sở(16/02/2020)
2. Thanh Tra Sở(15/02/2020)
3. Phòng Kế Hoạch - Tài Chính(14/02/2020)
Các tin cũ hơn
6.Phòng Tài nguyên Khoáng sản, Nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu(09/02/2020)
7. Chi cục bảo vệ môi trường(08/02/2020)
8. Trung tâm Công nghệ Thông tin(07/02/2020)
9. Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường(06/02/2020)
10. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất(05/02/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương