w
Các phòng, đơn vị trực thuộc
4. Phòng quản lý đất đai.

I. Ban lãnh đạo

1. Trưởng phòng: Ông Vũ Anh Dũng

Điện thoại cơ quan: 0220.3891.288

2. Phó Trưởng phòng: Ông Cao Hải Tân

Điện thoại cơ quan:

3. Phó Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Thủy

Điện thoại cơ quan:

II. Chức năng, Nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý đất đai được quy định tại Quyết định Số: 96/QĐ-STNMT ngày 23/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Chức năng:

Phòng Quản lý đất đai là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện:

- Công tác Quản lý nhà nước về đất đai trong các lĩnh vực: Thu hồi đất; giao đất; cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất; đăng ký biến động đất đai (gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, mua bán, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất); điều tra, khảo sát giá đất; thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

- Công tác pháp chế theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở:

- Xây dựng dự thảo quyết định, quy định, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực đất đai thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, đề án trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Tham mưu quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai đối với từng loại đất;

- Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; thẩm định điều kiện mua bán tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm; tham mưu, có ý kiến đối với các đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; tổ chức bàn giao đất; ký, điều chỉnh hợp đồng thuê đất;

- Đăng ký biến động đất đai bao gồm: Gia hạn, chuyển hình thức sử dụng đất; mua bán, sáp nhập, chia tách, chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất mà phải thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất;

- Quản lý đất đai đối với các Công ty nông, lâm nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phẩn hóa, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất;

- Tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo thẩm quyền; tham mưu, hướng dẫn, đề xuất giải quyết những vướng mắc, bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định; phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch định giá đất cụ thể hàng năm; tổ chức xác định giá đất; lập, hoàn thiện phương án giá đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai;

- Tham mưu việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất;

- Tham mưu việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

- Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương và tích hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia;

- Theo dõi, đánh giá, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của địa phương theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác pháp chế:

+ Chỉ đạo tổ chức xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi, chức năng tham mưu quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; rà soát, hệ thống hóa, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật;

+ Theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi.

2.2. Có trách nhiệm phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Phối hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp quản lý, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai thuộc lĩnh vực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đât, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai đối với các lĩnh vực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đât, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất.

- Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục thuộc lĩnhvực đất đai.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng theo quy định của pháp luật, sự phân công của Lãnh đạo Sở và các cơ quan có liên quan.Các tin mới hơn
1. Văn Phòng Sở(16/02/2020)
2. Thanh Tra Sở(15/02/2020)
3. Phòng Kế Hoạch - Tài Chính(14/02/2020)
Các tin cũ hơn
6.Phòng Tài nguyên Khoáng sản, Nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu(09/02/2020)
7. Chi cục bảo vệ môi trường(08/02/2020)
8. Trung tâm Công nghệ Thông tin(07/02/2020)
9. Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường(06/02/2020)
10. Văn phòng đăng ký đất đai(05/02/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương