.
Cập nhật virus Corona (nCov)
Văn bản chi đạo của tinh

 Kế Hoạch số 4167/KH-SYT, ngày 19/12/2021 Triển khai tiêm liều bổ sung và nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Hải Dương, năm 2021 -2022
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
Công văn số  4391/UBND-VP, ngày 30/11/2021, VP UBND Tỉnh Hải Dương, V/v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp
 
Nội dung chi tiết 
tại đây 
 
Thông báo số 191/TB-TCT, ngày 30/11/2021, VP UBND Tỉnh Hải Dương, Về việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
Quyết định số 3462/QĐ-BCĐ, ngày 23/11/2021 Của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 Pfizer và Moderna được Bộ Y tế cấp đợt 83, 90, 91 và 92
 
   Nội dun chi tiết tại đây 
 
Công văn số  4218/UBND-VP, ngày 16/11/2021 của  VP UBND Tỉnh Hải Dương ,V/v tiếp tục điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
 
   Nội dung chi tiết tại đây 
 
Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương, Về việc ban hành Danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021
 
 Nội dung chi tiết tại đây
 
 Công văn số 4037/UBND-VP ngày 5/11/2021 của  VP UBND Tỉnh Hải Dương , V/v tăng cường công tác giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
Quyết định số  3203/QĐ-BCĐ, ngày 3/11/2021 của VP UBND Tỉnh Hải Dương,Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 AstraZenacar được Bộ Y tế cấp đợt 76, 77, 78 và 79
 
 Nội dung chi tiết tại đây
  
Quyết định số 3173/QĐ-BCĐ, 02/11/2021, của VP- tỉnh ủy Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty (Pfizer) được Bộ Y tế cấp đợt 73 và 74 
 
Nội dung chi tiết tại đây
 
Quyết định số 3109/QĐ-UBND, ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh; Về việc giải thể Chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
 Công văn số 3625/UBND-VP , ngày 01/10/2021 V/v tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
 
Nội dung chi tiết 
tại đây 
 
Công văn số 3526/UBND-VP, ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Hải Dương, V/v Triển khai phần mềm quản lý biến động của người ra, vào vùng dịch
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
 Quyết định số 2761/QĐ-BCĐ, ngày 20/09/2021 Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 Vero cell (Sinopharm) được Bộ Y tế cấp đợt 43
 
Nội dung chi tiết tại đây
 
Quyết định Số 2750/QĐ-BCĐ, ngày 19/09/2021 Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca
được Bộ Y tế cấp đợt 39, 40, 41, 44 và 45
 
 Nội dung chi tiết tại đây
 
Quyết định số 2749/QĐ-BCĐ, ngày 19/09/2021 Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty (Pfizer)
được Bộ Y tế cấp đợt 42
 
  Nội dung chi tiết tại đây
 
 Công văn số 3409/UBND-VP, ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh một số biện pháp
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
 Quyết định số 2673/QĐ-BCĐ, ngày 13/09/2021 của UBND tỉnh Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 Vero cell (Sinopharm) được Bộ Y tế cấp đợt 36
 
  Nội dung chi tiết tại đây
 
Quyết định số 2674/QĐ-BCĐ, ngày 13/09/2021 của UBND tỉnh Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty (Pfizer) được Bộ Y tế cấp đợt 32
 
 Nội dung chi tiết tại đây
 
Thông báo Số  363/TB-UBND , ngày 13/09/2021 của UBND tỉnh Về việc tạm dừng điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Dương
 
Nội dung chi tiết tại đây
 
Quyết định số 2572/QĐ-BCĐ, ngày 7/09/2021 Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca
được Bộ Y tế cấp đợt 29, đợt 30
 
 Nội dung chi tiết tại đây
 
Quyết định số 5539/QĐ-UBND, ngày 7/09/2021 Về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVIDD-19 trên địa bàn thành phố Hải Dương
 
Nội dung chi tiết tại đây 
  
Quyết định số: 2502/QĐ-BCĐ, ngày 28/0/2021 Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca được Bộ Y tế cấp đợt 23, đợt 24
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
Quyết định số :2405/QĐ-BCĐ, ngày 24/08/2021 Về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư trên địa bàn thành phố Hải Dương 
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
 Quyết định số 2381/QĐ-BCĐ, ngày 22/08/2021 Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 theo Quyết định 3877/QĐ-BYT ngày 14/8/2021 của Bộ Y tế
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
 Công văn số: 3066/UBND-VP, ngày 22/08/2021 V/v đề xuất mua vắc xin phòng COVID-19 của Ba Lan
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
Công văn số :2966/UBND-VP ngày 14/08/2021 V/v thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Chốt kiểm dịch
 
 Nội dung chi tiết tại đây
 
Kế Hoạch số: 2956/KH-UBND ngày 13/08/2021  Dự phòng, điều trị COVID-19 trong tình hình mới
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
Quyết định số :2155/QĐ-BCĐ ngày 4/08/2021 Về việc phân bổ vắc xin Spikevax do hãng Moderna sản xuất và vắc xin AstraZeneca được Bộ Y tế cấp đợt 14, 15 và 16
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
 Thông báo Số :355/TB/TU, ngày 30/7/2021, THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
 
Nội dung chi tiết tại đây 
  
Công văn Số :2704/UBND-VP, ngày 27/7/2021  V/v tăng cường quản lý, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
 
 Nội dung chi tiết tại đây
 
Quyết định số :4510/QĐ-UBND, ngày 24/07/2021Về việc áp dụng các biện pháp Phòng, Chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hải Dương từ 0h ngày 25/7/2021 
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
 Quyết định số 4382/QĐ-UBND ngày 14/07/2021 của UBND tỉnh Về việc áp dụng các biện pháp chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Dương
 
Nội dung chi tiết tại đây
 
THÔNG BÁO số 336/TB/TU ngày 14/07/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương - Văn phòng Trung ương KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
 QUYẾT ĐỊNH Số 679/QĐ-UBND, ngày 02/3/2021 Về kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
 
Nội d ung chi tiết tại đây
 
Chỉ thị  Số 12CT/TU ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo tiếp tục phòng, chống dịch bện Covid-19 và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tro ng tình hình mới
 
Nội dung chi tiết tại đây
 
CHỈ THỊ  số 06 CT-UBND ngày 20/02/2021 Về việc triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
Số 15/CT-TU ngày 15/02/2021 Chỉ Thị của ban thường vụ tỉnh ủy về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh sau tết nguyên đán tân sửu 
 
Nội dung chi tiết tại đây
 
 Số 91/TB-TU ngày 13/02/2021 Thông báo kết luận của thường trực tỉnh ủy về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đối với các doanh nghiệp thuộc huyện Cẩm Giàng sau tết nguyên đán Tân Sửu
 
Nội dung chi tiết tại đây
 
 Số 54 VP-TU, ngày 11/02/2021 Thông báo Ý Kiến chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy không tổ chức tập trung gặp mặt chúc tết đầu xuân Tân Sửu 2021
 
Nội dung chi tiết tại đây
 
 Số 82-TB/TU, ngày 02/02/2021,  Kết luận của ban thường vụ tỉnh ủy Covid-19 trên địa bàn tỉnh
 
Nội dung chi tiết tại đây
 
 
 Số: 321/UBND-VP ; ngày 29/01/2021, V/v triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến tại Trường nghề Việt Nam - Canada, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh
 
Nội dung chi tiết tại đây
 
Số 343/QĐ-UBND : ngày 29/01/2021 Thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19
 
Nội dung chi tiết tại đây
  
Số : 80/ TB-TU, ngày 29/01/2021, THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
 
Nội dung chi tiết: tại đây
 
Công điện Số 01/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
 
Nội dung chi tiết tại đây
 
Công văn số 23/UBND-VP ngày 05/01/2021 V/v tăng cường đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên Đán - Tân Sửu 2021 
 
Nội dung chi tiết tại đây 
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19(27/08/2020)
Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới(27/08/2020)
Văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành(27/08/2020)
Virus nCoV - Cập nhật danh sách điện thoại các bệnh viện(27/08/2020)
Văn bản chỉ đạo của tỉnh(27/08/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương