Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Chín 2019
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 <  > 
Giới thiệu
T.2, 16/09/19 
Giới thiệu » Văn phòng Sở

I. Ban Lãnh đạo

1. Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Tiến Dũng

Điện thoại cơ quan: 0220.3890.473

2. Phó Chánh Văn phòng: Ông Vũ Quang Trường

Điện thoại cơ quan:

II. Chức năng, nhiệm vụ

 Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở được quy định tại Quyết định Số:129/QĐ-STNMT ngày 01/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

1.Chức năng:

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở điều phối hoạt động của các Phòng, đơn vị theo chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, tổ chức bộ máy, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở; công tác pháp chế, cải cách hành chính, hoạt động bộ phận "một của"; công tác thi đua - khen thưởng; công tác văn thư - lưu trữ; hành chính - quản trị và thực hiện các nội dung công tác khác phục vụ hoạt động của Sở.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường:

2.1.1. Về công tác tổng hợp:

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chung của ngành; tham dự các cuộc họp của Lãnh đạo Sở và các cuộc họp chuyên môn khác khi Lãnh đạo Sở chủ trì.

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng, quý, năm và 5 năm.

2.1.2. Về công tác tổ chức, cán bộ:

- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của các phòng, chi cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy, về cán bộ;

- Quản lý về công tác tổ chức cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã và cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và quy định hiện hành. Thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở theo thẩm quyền.

2.1.3. Về công tác thi đua khen thưởng:

- Tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo thẩm quyền quy định của pháp luật.

- Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua - Khen thưởng của Sở; thường trực công tác thi đua Khối kinh tế chuyên ngành của tỉnh; Cụm thi đua số 1 (Đồng bằng Sông Hồng) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.1.4. Về công tác cải cách hành chính:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Sở;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị trực thuộc Sở việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính;

- Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở.

- Trực tiếp quản lý việc “tiếp nhận và trả kết quả” theo cơ chế “một cửa” tại Sở.

2.1.5. Công tác pháp chế:

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

2.1.6. Công tác văn thư - lưu trữ:

Thực hiện chức năng văn thư, lưu trữ, thông tin, bảo mật của cơ quan Sở theo Quy chế văn thư, lưu trữ của Sở và theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

2.1.7. Công tác quân sự địa phương, an ninh trật tự, phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy:

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở công tác quân sự địa phương, hoạt động của Trung đội tự vệ;

- Phối hợp với chính quyền địa phương, UBND và công an phường sở tại trong việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự phòng chống cháy nổ tại khu vực cơ quan;

- Tham mưu công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và tìm kiếm cứu nạn hàng năm.

2.1.8. Công tác hành chính - quản trị:

- Bảo đảm hậu cần, cung ứng vật tư kỹ thuật; trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động chung của cơ quan Khối Văn phòng Sở và Lãnh đạo Sở;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở chuẩn bị tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Sở hoặc của tỉnh giao cho Sở chuẩn bị; chuẩn bị điều kiện để lãnh đạo Sở tiếp các đoàn khách đến làm việc tại Sở;

- Duy trì Quy chế làm việc của cơ quan; giám sát việc thực hiện quy chế đối với các phòng, đơn vị.

- Quản lý cán bộ, công chức, người lao động thuộc biên chế của Văn phòng Sở và công chức, viên chức tại bộ phận "Một cửa" theo quy định;

- Xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin của Khối Văn phòng Sở.

- Tham mưu việc mua sắm và quản lý tài sản, trang thiết bị, máy móc, văn phòng phẩm phục vụ công việc của cơ quan;

2.2. Có trách nhiệm phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Phối hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã trong thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp quản lý, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

- Phối hợp tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng dự toán kinh phí hàng năm;

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng theo quy định của pháp luật, sự phân công của Lãnh đạo Sở và các cơ quan có liên quan.Giới thiệu khác:
 Sở tài nguyên và môi trường Hải Dương
 Chi cục bảo vệ môi trường
 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
 Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường
 Trung tâm phát triển quỹ đất
 Trung tâm tài nguyên môi trường
 Trung tâm công nghệ thông tin
 Thanh tra Sở
 Phòng Kế hoạch-Tài chính
 Phòng Nghiệp vụ quản lý đất đai.
 Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám
 Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
 Phòng Giá đất
 Phòng Tài nguyên nước
 Phòng Khoáng sản
DL doanh nghiệp Danh mục

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương Tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng
Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
Báo cáo, cung cấp thông tin theo yêu cầu Đoàn Thanh tra của Tổng cục Quản lý đất đai
Hội nghị Triển khai công tác tổng kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Thông báo : Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (ECORIVERS) thành phố Hải Dương
Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, Chỉ thị 32-CT/TW; Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII)
Thư Thăm Hỏi: Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/07/1947-27/07/2019)
THÔNG BÁO xét tuyển viên chức
Hội nghị Triển khai thực hiện Dự án xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức lễ ký, triển khai Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
Tự độngTELEXVNITắt