Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.6, 25/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 07/2019-TT-BTP - Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất [25/11/2019]
 Số 01/2019/TT-BTNMT - Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường [08/03/2019]
Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
 Số 01/2019/TT-BNV - Quy trình trao đổi lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức [24/01/2019]
Quy trình trao đổi lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức
 Số 03/2019/TT-BTC - Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến [15/01/2019]
 Số 68/2015/TT-BTNMT - Thông tư 68/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành [28/12/2018]
Thông tư 68/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 Văn bản dự thảo - Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến [17/05/2018]
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 Số 136/2017/TT-BTC - Thông tư số 136/2017/TT-BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường. [22/12/2017]
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 136/2017/TT-BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.
 số 47/2017/TT-BTNMT - Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 7/11/2017. [07/11/2017]
 số 02/2017/TT-VPCP - Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ [31/10/2017]
Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
 Số 34/2017/TT-BTNMT - Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ [04/10/2017]
 Số 33/2017/TT-BTNM - Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ [29/09/2017]
Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
 Số 29/2017/TT-BTNMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường [11/09/2017]
 Số 05/2017/TT-BNV - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 [15/08/2017]
 số 12/2017/TT-BTNMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre [30/06/2017]
 số 13/2017/TT-BTNMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh [30/06/2017]
 số 11/2017/TT-BTNMT - Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường [29/06/2017]
 số 08/2017/TT-BTNMT - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám. [06/06/2017]
 số 09/2017/TT-BTNMT - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. [06/06/2017]
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
 số 10/2017/TT-BTNMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000. [06/06/2017]
 số 07/2017/TT-BTNMT - Thông tư Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường [29/05/2017]
 Số 05/2017/TT-BTNMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai [24/05/2017]
 số 06/2017/TT-BTNMT - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản [24/05/2017]
Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT ngày 24/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000.
 Văn bản dự thảo - Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông [22/05/2017]
 số 04/2017/TT-BTNMT - Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường [03/04/2017]
 số 03/2017/TT-BTNMT - Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam [21/03/2017]
 Số 02/2017/TT-BTNMT - Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường [07/03/2017]
 số 02/2017/TT-BTNMT - Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường. [07/03/2017]
 Số 01/2017/TT-BTNMT - Thông tư 01/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao [09/02/2017]
Thông tư 01/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao
 số 02/2017/TT-BTC - Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. [26/01/2017]
 Số 46/2016/TT-BTNMT - Thông tư 46/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường [27/12/2016]
Thông tư 46/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
 38/2016/TT-BTNMT - Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn [15/12/2016]
Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn
 Số 28/2016/TT-BTNMT - Thông tư Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường [06/10/2016]
Thông tư Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
 19/2016/TT-BTNMT - Thông tư về báo cáo công tác bảo vệ môi trường [24/08/2016]
Thông tư về báo cáo công tác bảo vệ môi trường
 Số: 17/2016/TT-BTNMT - Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường [19/07/2016]
 11/2016/TT-BTNMT - Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000 [16/06/2016]
Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000
 11/2016/TT-BTNMT - Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000 [16/06/2016]
Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000
 Số 09/2016/TT-BTNMT - Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết [16/05/2016]
Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
 Số 07/2016/TT-BTNMT - Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia [16/05/2016]
 Số 08/2016/TT-BTNMT - Thông tư Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia [16/05/2016]
Thông tư Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
 Số 03/2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt [10/03/2016]
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt
 Số 70/2015/TT-BTNMT - Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động [23/12/2015]
Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
 Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT - Thông tư Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ [12/11/2015]
Thông tư Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
 Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT - Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT về việc Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản [05/11/2015]
về việc Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
 Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT - Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. [30/10/2015]
Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ.
 Thông tư 45/2015/TT-BTNMT - Thông tư 45/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường [20/10/2015]
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường
 Thông tư 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV - Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh [28/08/2015]
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh
 Số: 134/2015/TT-BTC - Hướng dẫn mới về miễn, giảm tiền sử dụng đất [28/08/2015]
Thông tư 134/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT - Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải [17/08/2015]
Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
 Số 34/2014/TT-BTNMT - Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác thông tin đất đai [30/06/2015]
 Số 35/2014/TT-BTNMT - Quy định về điều tra, đánh giá đất đai [30/06/2015]
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt