Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.6, 25/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC - Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm [24/06/2016]
Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV - Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh [28/08/2014]
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC - Hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường [29/04/2008]
 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT - Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai [31/01/2008]
 08/2008/TTLT-BQP-BTNMT - Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ Vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc Phòng quản lý [28/01/2008]
 12 /2007/TTLT-BTNMT-BNV - Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. [27/12/2007]
 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH - Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất và khí tượng thuỷ văn. [22/10/2007]
 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT - Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. [06/09/2007]
 02/2007/TTLT- BCT- BTNMT - Hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu. [30/08/2007]
 002/2007/TTLT- BCT-BTNMT - Hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu. [30/08/2007]
 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN - Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở [21/05/2007]
Việc đăng ký thế chấp nhà ở được thực hiện khi có yêu cầu của một trong các bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp nhà ở. Trong trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở theo quy định của pháp luật về phá sản thì người yêu cầu đăng ký có thể là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản
 37/2007/TTLT-BTC-BTN&MT - Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản [11/04/2007]
Điều tra phát hiện tiềm năng tài nguyên khoáng sản, đồng thời với việc lập các loại bản đồ địa chất khu vực, các chuyên đề về địa chất và khoáng sản
 04/2007/TTLT – BTNMT- BTC - Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc và bản đồ và quản lý đất đai [27/02/2007]
Dự toán kinh phí công tác đo đạc bản đồ và quản lý đất đai được lập gồm đầy đủ các khoản mục chi phí để hoàn thành các công việc theo quy trình, quy phạm và các quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối với dự án, nhiệm vụ có định mức kinh tế kỹ thuật thì dự toán kinh phí được xây dựng trên cơ sở khối lượng công việc nhân (x) đơn giá sản phẩm và các chi phí khác (nếu có). Đối với dự án, nhiệm vụ chưa có định mức kinh tế kỹ thuật thì dự toán kinh phí được xây dựng trên cơ sở nội dung công việc, khối lượng cần thực hiện, mức chi quy định tại Thông tư này và các chế độ tài chính theo quy định hiện hành
 04/2007/TTLT/BTNMT-BTC - Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai [27/02/2007]
 114/2006/TTLT-BTC-TNMT - Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường [29/12/2006]
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường đúng mục đích, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền và quyết toán kinh phí đã sử dụng, thực hiện chế độ công khai ngân sách theo quy định hiện h
 07/2006/TTLT– BTNMT-BNV – BTC - Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/2006/QĐ – TTg ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khí tượng thuỷ văn thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường [02/08/2006]
 06/2006/TTLT- BTNMT-BNV- BNG- BQP - Về việc hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia [13/06/2006]
Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia
 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT - Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất [13/06/2006]
Thông tư liên tịch hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
 03/2006/TTLT- BTNMT- BVHTT - Về việc hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ [15/03/2006]
Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BTNMT- BVHTT Hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ.
 03/2006/TTLT/BTNMT-BVHTT - Hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ [15/03/2006]
 06/2005/TTLT-BTNMT-BQP–BCA-BBCVT - Về việc hướng dẫn quản lý công tác bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay và thu, truyền, phát dữ liệu đo đạc, bản đồ, không ảnh [13/10/2005]
Thông tư liên tịch số 06/2005/TTLT-BTNMT-BQP–BCA-BBCVT về việc hướng dẫn quản lý công tác bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay và thu, truyền, phát dữ liệu đo đạc, bản đồ, không ảnh.
 14/2005/TTLT/BTM-BTNMT - Hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn [11/07/2005]
 12/2005/TTLT/BTM-BTNMT-BGTVT - Hướng dẫn điều kiện an toàn môi trường biển đối với hoạt động cung ứng dầu cho tầu biển [08/07/2005]
Thông tư liên tịch này hướng dẫn điều kiện an toàn môi trường biển đối với hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển và áp dụng đối với các doanh nghiệp cung ứng dầu cho tàu biển và các phương tiện chuyên dùng cung ứng dầu
 05/2005/TTLT- BTP- BTNMT - Về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất [16/06/2005]
Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT- BTP- BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16/6/2005 về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT - Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất [16/06/2005]
 20/2005/TTLT-BTC-BTNMT - Về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính [18/04/2005]
Thông tư liên tịch liên bộ Tài chính và bộ Tài nguyên và Môi trường số 20/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT - Hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính [18/04/2005]
Để cải cách một bước thủ tục hành chính khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến nhà, đất (nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và các khoản thu khác nếu có), liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc luân chuyển hồ sơ về nghĩa vụ tài chính như sau
 15/2005/TTLT- BTC- BTNMT - Về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường [22/02/2005]
Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT- BTC- BTNMT ngày 22/02/2005 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT - Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường [22/02/2005]
Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường
 38/2004/TTLT- BTNMT - Về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất [31/12/2004]
Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT- BTNMT ngày 31/12/2004 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất.
 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT - Về việc hướng dẫn chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương [29/11/2003]
Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT hướng dẫn chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT - Hướng dẫn chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghệ về Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương [29/11/2003]
 46/2002/TTLT-BTC-BCN - Về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về khảo sát thăm dò khoáng sản [21/05/2002]
Thông tư liên tịch số 46/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 21/05/2002 hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về khảo sát thăm dò khoáng sản
 05/2002/TTLT-BKHCNMT-TCCBCP - Về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường ở địa phương [07/03/2002]
Thông tư số 05/2002/TTLT-BKHCNMT-TCCBCP ngày 07/03/2002 hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường ở địa phương.
 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TC - Về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất [30/01/2002]
Thông tư Liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03/01/2002 về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất.
 04/2001/TTLT-BCA-TCĐC - Về việc phê duyệt quy hoạch đất an ninh cho Bộ Công an quản lý trên địa bàn 61 tỉnh, thành phố [19/06/2001]
Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BCA-TCĐC ngày 19/6/2001 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 566/QĐ-TTg ngày 22/6/2000 phê duyệt quy hoạch đất an ninh cho Bộ Công an quản lý trên địa bàn 61 tỉnh, thành phố.
 15/2001/TTLT-BTM-BCA - Về việc quy định trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các khu dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ [10/05/2001]
Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/05/2001 của Bộ Thương mại - Công an quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các khu dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP - Về việc hướng dẫn cấp GCNQSDĐ trên diện tích cơ sở tôn giáo đang sử dụng [30/10/2000]
Thông tư liên tịch số 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP ngày 30/10/2000 hướng dẫn cấp GCNQSDĐ trên diện tích cơ sở tôn giáo đang sử dụng
 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT - Về việc hướng dẫn việc ký quỹ để phục hồi mới trường trong khai thác khoáng sản [22/10/1999]
Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT ngày 22/10/1999 của liên Bộ Tài chính,Công nghiệp,Khoa học, CN và MT hướng dẫn việc ký quỹ để phục hồi mới trường trong khai thác khoáng sản
 113/1999/TTLT-BTC-TCĐC - Về việc hướng dẫn việc phân cấp, cấp phát, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai [23/09/1999]
 1442/1999/TTLT-TCĐC-BTC - Về việc hướng dẫn cấp GCNQSDĐ theo Chỉ thị 18/1999/CT-TTG [21/09/1999]
Thông tư liên tịch số 1442/1999/TTLT-TCĐC-BTC ngày 21/9/1999 hướng dẫn cấp GCNQSDĐ theo Chỉ thị 18/1999/CT-TTG
 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP - Về việc hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thông [16/06/1999]
Thông tư liên tịch số 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP ngày 16/06/1999 hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thông
 11/1997/TTLT-NN-CN - Về việc hướng dẫn việc quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất [08/11/1997]
Thông tư liên tịch số 11/1997/TTLT-NN-CN của Bộ NN&PTNN và Bộ Công nghiệp ngày 08/11/1997 hướng dẫn việc quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất
 02/1997/TTLT-TANDTC-TCĐC - Về việc hướng dẫn về thẩm quyền của toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 điều 38 Luật ĐĐ [28/07/1997]
 856/LB-TC-ĐC - Về việc hướng dẫn các Tổ chức trong nước lập hồ sơ đăng ký thuê đất và nộp tiền thuê đất [12/07/1996]
 07/TTLB-TL-ĐC - Về việc hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ giao đất xây dựng công trình thuỷ lợi [13/09/1995]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt