Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.3, 23/01/18 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ

 
 Số 2027/STNMT-PC - Triển khai thực hiện một số thông tư do bộ TNMT ban hành [27/11/2017]
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày/09/2017, Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017, Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 Số 2028/STNMT-PC - Triển khai thực hiện NĐ số 92/2017/NĐ-CP của chính phủ về sử đổi , bổ sung một số điều của các nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn Phòng Chính phủ [27/11/2017]
Triển khai thực hiện NĐ số 92/2017/NĐ-CP của chính phủ về sử đổi , bổ sung một số điều của các nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn Phòng Chính phủ
 Số 2026/STNMT-PC - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, tuyên truyền về CCHC và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định [27/11/2017]
 Số 1797 STNMT-PC - Cảnh báo các hoạt động lừa đảo , mạo danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường bán sách, văn bản quy phạm pháp luật [25/10/2017]
 Số 214/KH-STNMT - Tổ chức thực hiện" Ngày pháp luật" năm 2017 [24/10/2017]
 Số 1737/STNMT-VP - Triển khai thực iện Bộ chỉ số đánh giá về cải cách hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2969/QĐ-UBND,29/9/2017 của UBND tỉnh [16/10/2017]
 Số 1661/STNMT_ĐĐBĐ_VT - Thực hiện quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. [05/10/2017]
 Số 1596/STNMT-PC - Việc triển khai Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ [25/09/2017]
Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 08 năm 2017 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn và việc thi nâng ngạch công chức chuyên ngành hành chính
 Số 237/BC_STNMT - Kết quả cải cách hành chính Quý III năm 2017 [07/09/2017]
 Số 1434/STNMT-CCBVMT - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 [30/08/2017]
 Số 543-CCBVMT-HCTH - Thực hiện chương trình Truyền thông Xây dựng và phát triền nền kinh tế xanh Quốc gia [02/08/2017]
\'\'Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017\'\'
 Công văn số 650_651/STTTT-CNTT - V/v thực hiện nghiêm túc các biên pháp bảo đảm an toàn thông tin [01/08/2017]
 Số 772/ STNMT-VP - Triển khai thực hiện Kế hoạch thi hành Luật tiếp cận thông tin [16/05/2017]
 Số 743/STNMT-PC - Triển khai thực hiện Quyết định số: 45/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ [12/05/2017]
 Số 474STNMT-CCBVMT - Tổ chức các hoạt động Ngày môi trường thế giới 5/6/2017 [12/05/2017]
 Số 722/STNMT-CCBVMT - Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 [10/05/2017]
 Số 675/STNMT-VP - Góp ý dự thảo Quy chế làm việc, Cung cấp thông tin báo chí [28/04/2017]
 Số: 503 /STNMT-NVQLĐĐ - Thực hiện các giải pháp để tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. [03/04/2017]
 Số: 504 /STNMT-NVQLĐĐ - Tổng hợp số liệu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. [03/04/2017]
 Số 26/TTPTQĐ-BTGPMB - Các khu đất trung tâm Phát triển quỹ đất- Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương đang quản lý chưa có chủ đầu tư mới [22/03/2017]
 Số 387/CV-STNMT - Góp ý dự thảo Quyế định bãi bỏ văn bản pháp luật [20/03/2017] [Dự thảo]
 Số 255/STNMT-KHTC - Hướng dẫn lập báo cáo và kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và 1 năm của Sở và Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH quý I năm 2017 [24/02/2017]
V/v hướng dẫn lập báo cáo và kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và 1 năm của Sở và Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH quý I năm 2017
 Số 2006/STNMT-TTr - Công khai vi phạm đất đai [29/01/2017]
Công khai vi phạm đất đai
 Số 18/STNMT-CCBVMT - Tuyên truyền nhân dân Bảo vệ môi trường trong dịp Lễ, Tết [05/01/2017]
Tuyên truyền nhân dân Bảo vệ môi trường trong dịp Lễ, Tết
 Số 3312/UBND-VP - Rà soát, công khai và thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất [16/12/2016]
Rà soát, công khai và thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất
 Số 302/BC-STNMT - Kết quả cải cách hành chính năm 2016 [09/12/2016]
Kết quả cải cách hành chính năm 2016
 Số 5630/BTNMT-TCMT - Triển khai thực hiện nghị định số 155/2016/ND-CP [29/11/2016]
Triển khai thực hiện nghị định số 155/2016/ND-CP
 Số 1774/STNMT-VP - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh [22/11/2016]
Chỉ thị số 24/CT-UBND tỉnh về tăng cường, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước
 Số 1675/STNM-CCBVMT - Để nghị xét tặng Giải thường về Môi trường Việt Nam 2017 [21/11/2016]
Để nghị xét tặng Giải thường về Môi trường Việt Nam 2017
 Số 5417/BTNMT-TCMT - Hướng dẫn truyền, nhập số liệu quan trắc tự động, liên tục [18/11/2016]
Hướng dẫn truyền, nhập số liệu quan trắc tự động, liên tục
 Số:876 /SNV-CCHC - Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành năm 2016 [15/11/2016]
Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành năm 2016
 Số 08/KTCN - Kiểm tra thực hiện công tác thi đua Khối KTCN năm 2016 [08/11/2016]
Kiểm tra thực hiện công tác thi đua Khối KTCN năm 2016
 Số 5151/BTNMT-TCMT - Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường năm 2017 [07/11/2016]
Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường năm 2017
 Số 1666/STNMT-KS - Xử phạt vi phạm hành chính đối với việc khai thác trái phép [04/11/2016]
Xử phạt vi phạm hành chính đối với việc khai thác trái phép
 Số 1602/STNMT-VP - Về việc đổi mới, nâng cấp chất lượng hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử của Sở [26/10/2016]
Về việc đổi mới, nâng cấp chất lượng hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử của Sở
 Số 1384 /STNMT-NVQLĐĐ - báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường. [20/09/2016]
V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường.
 Số 1384 /STNMT-NVQLĐĐ - Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường. [20/09/2016]
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý đất đai tại Công văn số 1678/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ ngày 31/8/2016 “V/v theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường” và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2361/UBND-Vp ngày 16/9/2016; đồng thời khắc phục tình trạng như đã nêu trên Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Đất đai, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao; lĩnh vực phụ trách; tiếp tục báo cáo kết quả thực hiện năm 2016; đánh giá những mặt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường nói chung của địa phương và lĩnh vực mình phụ trách, quản lý (nội dung, yêu cầu Báo cáo, đánh giá và Biểu mẫu theo đề cương báo cáo, Biểu mẫu kèm theo công văn này), cụ thể:
 183/BC-STNMT - Kết quả cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2016 [06/09/2016]
Kết quả cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2016
 Số 1206/STNMT-PC - Triển khai thực hiện thông tư liên tịch số 88/TTLT/BTC/BTNMT ngày 22/6/2016 [17/08/2016]
Triển khai thực hiện thông tư liên tịch số 88/TTLT/BTC/BTNMT ngày 22/6/2016
 Số 1077/CV-QLĐĐ - Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của cácthông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai [19/07/2016]
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của cácthông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
 Số 1008/STNMT-VP - Triển khai thi hành quyết định số 13/2016/QD-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh quy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan [06/07/2016]
Triển khai thi hành quyết định số 13/2016/QD-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh quy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan
 Số 940/STNMT-VP - Chấn chình kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ tổ chức, công dân [22/06/2016]
Chấn chình kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ tổ chức, công dân
 Số 907/TNMT-KHTC - Thực hiên kiến nghị của Thanh tra Bộ tài chính [17/06/2016]
Thực hiên kiến nghị của Thanh tra Bộ tài chính
 Số 424/STTTT-BC - Tuyên tuyền trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 [16/06/2016]
Tuyên tuyền trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
 Số 890/STNMT-TNKSNKTTV - Xây dựng kế hoạch điều động, chuyển đổi một số chức danh vị trí việc làm [14/06/2016]
Xây dựng kế hoạch điều động, chuyển đổi một số chức danh vị trí việc làm
 Số 827/STNMT-TTr - Triển khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường [06/06/2016]
Triển khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
 Số 754 STNMT PC - Yêu cầu nộp phí, văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước khi thực hiện một số thủ tục hành chính [24/05/2016]
Về việc dừng yêu cầu nộp phí, văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước khi thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
 Số 711/KTCN-STNMT - Báo cáo sơ kế thực hiện Giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2016 và tham gia vào Dự thảo Điều lệ Hội thảo Khối thi đua Kinh tế chuyên ngành [15/05/2016]
Báo cáo sơ kế thực hiện Giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2016 và tham gia vào Dự thảo Điều lệ Hội thảo Khối thi đua Kinh tế chuyên ngành.
 Số:700 /STNMT-CCBVMT - Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 [12/05/2016]
Các kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới của địa phương, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường - số 159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương (Nội dung theo phiếu thu thập thông tin kèm theo) trước ngày 20/6/2016 để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 Số 237/STTTT-BCXB - Cập nhật thông tin cho chuyên trang TTĐT tuyên truyền về bầu cử của tỉnh [13/04/2016]
Cập nhật thông tin cho chuyên trang TTĐT tuyên truyền về bầu cử của tỉnh
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong