Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.6, 25/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 215/HD-STNMT-NVQLDĐ-PC - Một số nội dung khi hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp [21/06/2019]
Một số nội dung khi hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp
 Số 65/STNMT-NVQLĐĐ-GĐ - Bổ sung, sửa đổi một số nội dung hướng dẫn số 144/STNMT-NVQLĐĐ-GĐ ngày 19/11/2014 về xử lý đất " xen kẹp", đất " dôi dư" trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương [18/06/2015]
Bổ sung, sửa đổi một số nội dung hướng dẫn số 144/STNMT-NVQLĐĐ-GĐ ngày 19/11/2014 về xử lý đất \'\' xen kẹp\'\', đất \'\' dôi dư\'\' trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 144/STNMT-NVQLĐĐ-GĐ - Xử lý đất " xen kẹp", đất "dôi dư" trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương [19/11/2014]
Ngày 04/4/2014, Liên ngành Tài nguyên và Môi trường - Tài chính có Hướng dẫn số 37/HDLN-STNMT-STC về việc xử lý đất \'\' xen kẹp\'\', đất \'\'dôi dư\'\' trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong năm 2014 theo luật đất đai năm 2003.
 122 / TNMT-ĐĐBĐ - V/v hướng dẫn cập nhật chỉnhlý bản đồ địa chính [16/07/2010]
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003. Căn cứ Thông tư số 09/2007/ TT- BTNMT ngày 2 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính như sau:
 Số 193 /TNMT-ĐĐBĐ - Về việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính [16/07/2010]
Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT- BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính.
 Số.883 /TNMT-ĐĐBĐ - Về việc đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ [10/07/2006]
Để tăng cường quản lý nhà nước, về lĩnh vực đo đạc và bản đồ trong phạm vi cả nước Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Nghị định và Quyết định sau:

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt