Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.6, 25/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 29/2018/QH14 - Luật bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 [15/11/2019]
 Luật số 41/2019/QH14 - Luật thi hành án hình sự [14/06/2019]
Luật số 41/2019/QH14 của Quốc hội : Luật thi hành án hình sự
 Luật số 43/2019/QH14 - Luật giáo dục [14/06/2019]
Luật số 43/2019/QH14 của Quốc hội : Luật giáo dục
 Luật số 42/2019/QH14 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ [14/06/2019]
Luật số 42/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ
 Luật số 44/2019/QH14 - Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia [14/06/2019]
Luật số 44/2019/QH14 của Quốc hội : Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
 Luật số 38/2019/QH14 - Luật Quản lý thuế [13/06/2019]
 Luật số 39/2019/QH14 - Luật đầu tư công [13/06/2019]
Luật số 39/2019/QH14 của Quốc hội : Luật đầu tư công
 Luật số 40/2019/QH14 - Luật Kiến trúc [13/06/2019]
Luật số 40/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Kiến trúc
 Luật đo đạc bản đồ - Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018 ( Tài liệu tuyên truyền pháp luật) [14/06/2018]
Luật Đo đạc và bản đồ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018, có hiệu lực ngày 01/01/2019.
 số 60/2010/QH12 - Luật khoáng sản [17/12/2016]
Quy định về các nội dung như hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; giám đốc điều hành mỏ; xác nhận vốn chủ sở hữu; quy hoạch khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ quyền lợi địa phương và người dân có khoáng sản được khai thác, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; khu vực khoáng sản và quy định về hoạt động khoáng sản; thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản và đóng cửa mỏ khoáng sản. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2017
 Số 15 /KL-TNMT - Việc chấp hành luật về tài nguyên môi trường đối với công ty TNHH Diamond Clothing, thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ [14/07/2014]
Việc chấp hành luật về tài nguyên môi trường đối với công ty TNHH Diamond Clothing, t
 Sỡ/2013/QH13 - Luật đất đai sửa đổi năm 2013 [29/11/2013]
 Du thao luat sua doi dat dai - Dự thảo luật sửa đổi ( đất đai) lấy ý kiến nhân dân [04/02/2013]
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật đất đai.
 63/2006/QH11 - Luật Kinh doanh bất động sản [12/07/2006]
Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản bình đẳng trước pháp luật; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật
 52/2005/QH11 - Luật bảo vệ môi trường [29/12/2005]
Luật bảo vệ môi trường.
 56/2005/QH11 - Luật Nhà ở [09/12/2005]
Nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân không bị quốc hữu hoá. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước quyết định trưng mua hoặc trưng dụng nhà ở thì Nhà nước bồi thường cho chủ sở hữu nhà ở theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán và tạo điều kiện để họ tạo lập nhà ở khác
 46/2005/QH11 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản [27/06/2005]
Tài nguyên khoáng sản phải được bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài...
 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luậ - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản [26/06/2005]
46/2005/QH11 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 05 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2005), sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 1996.
 29/2004/QH11 - Luật Bảo vệ và phát triển rừng [24/12/2004]
Rừng là một hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên. Rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
 13/2003/QH11 - Luật đất đai 2003 [26/11/2003]
 06/2003/QH11 - Luật Biên giới Quốc gia [26/06/2003]
Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 25/2001/QH10 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai [12/07/2001]
Căn cứ vào quy định của Chính phủ về khung giá và nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định giá các loại đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất; thu tiền khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ; tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
 19/2000/QH10 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khí [09/05/2000]
 17/1999/QH10 - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền SDĐ [21/12/1999]
Luật số 17/1999/QH10 ngày 21/12/1999 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền SDĐ
 10/1998/QH10 - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai 1993 [02/12/1998]
Luật số 10/1998/QH10 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai 1993
 1998/QH - Luật Tài nguyên nước [20/05/1998]
Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của đất nước; mặt khác nước cũng có thể gây ra tai họa cho con người và môi trường;
 47-L/CTN - Luật Khoáng sản [03/04/1996]
Tài nguyên khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý
 Luật khoáng sản - Luật khoáng sản [20/03/1996]
Luật khoáng sản, ngày 20/03/1996
 Luật Chuyển quyền sử dụng đất - Luật Dân Sự qui định về việc Chuyển quyền Sử dụng đất [25/10/1994]
Luật Dân Sự qui định về việc Chuyển quyền Sử dụng đất
 Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất - Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất [22/06/1994]
Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất
 35-L/CTN - Luật Thuế Chuyển quyền sử dụng Đất [22/06/1994]
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất bao gồm cả đất có nhà và vật kiến trúc trên đó, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, trừ những trường hợp quy định tại Điều 2 của Luật này
 29-L/CTN - Luật Bảo vệ môi trường [27/12/1993]
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Bảo vệ môi trường được quy định trong Luật này là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên
 24-L/CTN - Luật Đất đai [24/07/1993]
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng
 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp - Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp [10/07/1993]
Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp
 23-L/CTN - Luật Thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp [10/07/1993]
Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp đều phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp (gọi chung là hộ nộp thuế). Hộ được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không sử dụng vẫn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp
 18-L/CTN - Luật Dầu khí [06/07/1993]
Toàn bộ tài nguyên dầu khí trong lòng đất thuộc đất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước Việt Nam thống nhất quản lý
 58-LCT/HĐNN8 - Luật Bảo vệ và phát triển rừng [12/08/1991]
Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư lao động, vật tư, tiền vốn, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc gây trồng rừng, bảo vệ rừng, khai thác và chế biến lâm sản theo hướng phát triển nông - lâm - ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến
  - Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam [29/12/1987]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt