Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.6, 25/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 53/2020/NĐ-CP - Nghị Định Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải [26/06/2020]
 số 36/2020/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [10/05/2020]
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
 Số 53/NĐ-CP - Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải [05/05/2020]
 số 36/2020/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [31/03/2020]
 số 91/2019/NĐ-CP - Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai [09/11/2019]
 Số 09/2019/NĐ-CP - Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước [24/01/2019]
 Số 136/2018/NĐ-CP - Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường [05/10/2018]
 Số 27/2018/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng [01/03/2018]
 Số 13/2018/NĐ-CP - Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin [23/01/2018]
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
 Số 101/2017/NĐ-CP - Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức [01/09/2017]
Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Số 92/2017/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính [07/08/2017]
 Số 82/2017/NĐ-CP - Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước [17/07/2017]
 Số 73/2017/NĐ-CP - Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường [14/06/2017]
 số 59/2017/NĐ-CP - Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen [12/05/2017]
 số 36/2017/NĐ-CP - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường [04/04/2017]
 Số 35/2017/NĐ-CP - Quy định về thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước trong khu kinh tế khu công nghệ cao [03/04/2017]
 số 33/2017/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [03/04/2017]
 Số 01/2017/NĐ-CP - Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai [06/01/2017]
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
 Số 01/2017/NĐ-CP - Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai [06/01/2017]
 Số 158/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản [29/11/2016]
Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản
 Số 155/2016/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường [18/11/2016]
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 Số 154/2016/NĐ-CP - Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải [16/11/2016]
 60/2016/NĐ-CP - Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường [01/07/2016]
Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 Số 38/2016/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn [15/05/2016]
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
 Số 12/2016/NĐ-CP - Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản [19/02/2016]
Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP - Nghị định 105/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường [20/10/2015]
Nghị định 105/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
 Số 102/2014/NĐ-CP - Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai [11/10/2015]
Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 Nghị Định 54/2015/NĐ-CP - Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả [08/06/2015]
Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
 Số 46/2014/NĐ-CP - Quy định về thu tiền, thuê mặt nước [15/05/2015]
Quy định về thu tiền, thuê mặt nước
 Số 45/2015/NĐ-CP - Về đo đạc hoạt động bản đồ [06/05/2015]
 43/2015/NĐ-CP - Nghị định Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước [06/05/2015]
Nghị định Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
 Nghị định 38/2015/NĐ-CP - Về quản lý chất thải và phế liệu [24/04/2015]
Về quản lý chất thải và phế liệu
 38/2015/NĐ-CP - Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu [23/04/2015]
Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu
 Nghị định 35/2015/NĐ-CP - Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa [13/04/2015]
Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 Số 18/2015/NĐ-CP - Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường [14/02/2015]
 Nghị định 19/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường [14/02/2015]
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
 18/2015/NĐ-CP - Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường [04/02/2015]
Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 Số: 03/2015/NĐ-CP - Nghị định số 03/2015/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường [06/01/2015]
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.
 Nghị định 03/2015/NĐ-CP - Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường [06/01/2015]
Nghị định số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
 104/2014/NĐ-CP - Nghị định quy định về khung giá đất [17/11/2014]
Nghị định quy định về khung giá đất
 Số 104/2014/NĐ-CP - Quy định về khung giá đất [14/11/2014]
 102/2014/NĐ-CP - Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai [10/11/2014]
Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 80/2014/NĐ-CP - Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải [06/08/2014]
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải
 Số 46/ND-CP - Quy định thu tiền thuê đất , thuê mặt nước [15/06/2014]
Quy định thu tiền thuê đất , thuê mặt nước
 Số 47/2014/NĐ-CP - Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư [15/05/2014]
 Số 44/2014/NĐ-CP - Quy định về giá đất [15/05/2014]
Quy định về giá đất
 Số 43/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai [15/05/2014]
Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai
 Số 45/2014/NĐ-CP - Quy định về thu tiền sử dụng đất [15/05/2014]
 Số 43/ND-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai [15/05/2014]
Quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai
 Số 44/ND-CP - Nghị định về giá đất [15/05/2014]
Nghị định về giá đất
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt