Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.6, 25/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 53/2020/NĐ-CP - Nghị Định Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải [26/06/2020]
 số 36/2020/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [10/05/2020]
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
 Số 53/NĐ-CP - Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải [05/05/2020]
 Số 2601/VPCP_KGVX - Về việc thực hiện chỉ thị Số 16/CT-TTg về phòng chống dịch bệnh COVID 19 [03/04/2020]
 số 36/2020/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [31/03/2020]
 Số 10/CP-TTg - Đẩy mạnh phòng chống dịch Covid 19 [25/02/2020]
Đẩy mạnh phòng chống dịch Covit 19
 Số 02/NQ-CP2020 - Nghị quyết 02/NQ-CP 2020 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh 2020 [01/01/2020]
 số 91/2019/NĐ-CP - Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai [09/11/2019]
 Số 87/NQ-CP - Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương [07/10/2019]
 Số 09/2019/NĐ-CP - Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước [24/01/2019]
 Số 139NQ-CP - Ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp [09/11/2018]
 Số 136/2018/NĐ-CP - Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường [05/10/2018]
 Số 807/QĐ-TTg - Phê duyệt Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 [03/07/2018]
 Số: 08/CT-TTg - Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan [13/03/2018]
 Số 27/2018/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng [01/03/2018]
 Số 13/2018/NĐ-CP - Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin [23/01/2018]
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
 Số 3164/QĐ-TTCP - Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ [26/12/2017]
 Số 2028/STNMT-PC - Triển khai thực hiện NĐ số 92/2017/NĐ-CP của chính phủ về sử đổi , bổ sung một số điều của các nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn Phòng Chính phủ [27/11/2017]
Triển khai thực hiện NĐ số 92/2017/NĐ-CP của chính phủ về sử đổi , bổ sung một số điều của các nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn Phòng Chính phủ
 số 02/2017/TT-VPCP - Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ [31/10/2017]
Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
 Số 101/2017/NĐ-CP - Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức [01/09/2017]
Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Số 92/2017/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính [07/08/2017]
 Số 82/2017/NĐ-CP - Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước [17/07/2017]
 Số 73/2017/NĐ-CP - Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường [14/06/2017]
 số 59/2017/NĐ-CP - Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen [12/05/2017]
 Số 35/2017/NĐ-CP - Quy định về thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước trong khu kinh tế khu công nghệ cao [03/04/2017]
 số 33/2017/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản [03/04/2017]
 Số 01/2017/NĐ-CP - Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai [06/01/2017]
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
 Số 01/2017/NĐ-CP - Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai [06/01/2017]
 Số 158/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản [29/11/2016]
Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản
 Số 155/2016/NĐ-CP - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường [18/11/2016]
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 Số 154/2016/NĐ-CP - Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải [16/11/2016]
 số 45/2016/QĐ-TTg - Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích [19/10/2016]
Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
 Số 25/CT-TTg - Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường [31/08/2016]
Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường
 Số 1675/QĐ-TTg - Phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai gia đoạn đến 2020 [29/08/2016]
Phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai gia đoạn đến 2020
 60/2016/NĐ-CP - Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường [01/07/2016]
Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 1141/QĐ-Ttg - Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016 - 2025 [27/06/2016]
Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016 - 2025
 Số 38/2016/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn [15/05/2016]
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
 Số 12/2016/NĐ-CP - Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản [19/02/2016]
Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 225/QĐ-TTg - Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 [04/02/2016]
Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
 Chỉ thị số 13/CT-TTg - Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính [16/11/2015]
Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP - Nghị định 105/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường [20/10/2015]
Nghị định 105/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
 Số 102/2014/NĐ-CP - Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai [11/10/2015]
Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 Chỉ thị 24/CT-TTg - Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường [01/09/2015]
Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 số 24/CT-TTg - Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. [01/09/2015]
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
 Chỉ thị 10/CT-TTg - Về việc tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản. [29/06/2015]
Ngày 29/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về việc tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản.
 số 13/CT-TTg - Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. [10/06/2015]
Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.
 Nghị Định 54/2015/NĐ-CP - Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả [08/06/2015]
Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
 Số 46/2014/NĐ-CP - Quy định về thu tiền, thuê mặt nước [15/05/2015]
Quy định về thu tiền, thuê mặt nước
 Số 45/2015/NĐ-CP - Về đo đạc hoạt động bản đồ [06/05/2015]
 43/2015/NĐ-CP - Nghị định Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước [06/05/2015]
Nghị định Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt