Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.6, 25/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 03/2019/TT-BTC - Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến [15/01/2019]
 Số 136/2017/TT-BTC - Thông tư số 136/2017/TT-BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường. [22/12/2017]
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 136/2017/TT-BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.
 số 02/2017/TT-BTC - Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. [26/01/2017]
 Số: 134/2015/TT-BTC - Hướng dẫn mới về miễn, giảm tiền sử dụng đất [28/08/2015]
Thông tư 134/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 Quyết định 1989/QĐ-BTC - Về đính chính TT số 76/TT-BTC [14/08/2014]
 Thông tư 76/2014/TT-BTC - Hướng dẫn một số điều của nghị định 45/2014/NĐ-CP [16/06/2014]
Hướng dẫn một số điều của nghị định 43/2014/NĐ-CP
 Nghị định 77/2014/TT-BTC - Hướng dẫn một số điều của nghị định 46/2014/NĐ-CP [16/06/2014]
 93/2011/TT-BTC - Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất [29/06/2011]
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
 145/2007/TT-BTC - Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP [27/12/2007]
 83/2007/TT-BTC - Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước [16/07/2007]
 31/2007/QĐ-BTC - Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản [15/05/2007]
Hàng năm, căn cứ mức thu phí, nội dung chi quy định tại Quyết định này và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, cơ quan thu phí lập dự toán thu-chi tiền phí chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành, gửi cơ quan chủ quản xét duyệt. Cơ quan thu phí thực hiện quyết toán việc sử dụng biên lai thu phí; số tiền phí thu được; số để lại cho đơn vị, số phải nộp ngân sách, số đã nộp và số còn phải nộp ngân sách nhà nước với cơ quan Thuế; quyết toán việc sử dụng số tiền được trích để lại với cơ quan tài chính đồng cấp theo đúng quy định
 39/2007/TT-BTC - Hướng dẫn thực hiện chính sách đảm bảo quyền lợi của địa phương trong bảo vệ tài nguyên quặng chì, kẽm chưa khai thác [23/04/2007]
Thời gian tổ chức thực hiện bảo vệ khu vực, điểm, mỏ tài nguyên quặng chì, kẽm chưa khai thác kể từ khi Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định khu vực, điểm, mỏ có tài nguyên quặng chì, kẽm đã được điều tra, đánh giá và thông báo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc khi địa phương phát hiện khu vực, điểm, mỏ có tài nguyên quặng chì, kẽm nhưng chưa được điều tra, đánh giá hoặc chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo cho đến khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định cấp phép khai thác
 39/2007/TT-BTC - Hướng dẫn thực hiện chính sách đảm bảo quyền lợi của địa phương trong bảo vệ tài nguyên quặng chì, kẽm chưa khai thác [23/04/2007]
 59/2006/QĐ-BTC - Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan... [25/10/2006]
 59/2006/QĐ-BTC - Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất. [25/10/2006]
 2746/QĐ-BTC - Về việc đính chính Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 2/8/2006 của Bộ Tài chính. [16/08/2006]
Quyết định 2746/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 2/8/2006 của Bộ Tài chính.
 69/2006/TT-BTC - Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nh [02/08/2006]
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi chung là Thông tư số 116/2004/TT-BTC) như sau...
 38/2006/QĐ-BTC - Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ. [24/07/2006]
 61/2006/TT-BTC - Về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước [29/06/2006]
Thông tư 61/2006/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước
 61/2006/TT-BTC - Thông tư 61/2006/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước [29/06/2006]
Thông tư 61/2006/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước
 71/2006/TT-BTC - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25/4/2006 [25/04/2006]
Hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ-CP
 27/2005/QĐ-BTC - Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản [13/05/2005]
Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 13/5/2005 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản
 116/2004/TT-BTC - Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất [17/12/2004]
Bộ Tài chính hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như sau
 117/2004/TT- BTC - Về viêc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ- CP năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất [07/12/2004]
Thông tư số 117/2004/TT- BTC ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ- CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
 117/2004/TT-BTC - Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Hướng dẫn thực hiện [07/12/2004]
Bộ Tài chính hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất như sau
 114/2004/TT-BTC - Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất [26/11/2004]
Thi hành Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá đất; định giá các loại đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) để quyết định và công bố công khai giá đất cụ thể tại địa phương như sau:
 93/2002/TT-BTC - Quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính [23/10/2002]
Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 23/10/2002 quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính
 46/2002/TTLT-BTC-BCN - Về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về khảo sát thăm dò khoáng sản [21/05/2002]
Thông tư liên tịch số 46/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 21/05/2002 hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về khảo sát thăm dò khoáng sản
 4129 TC/TCT - Về việc điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp [29/04/2002]
Công văn số 4129 TC/TCT ngày 29/04/2002 của Bộ tài chính về việc điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp
 95/2001/TT-BTC - Về việc hướng dẫn bổ xung thông tư 41/2001/TT-BTC [23/11/2001]
Thông tư số 95/2001/TT-BTC ngày 23/11/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ xung thông tư 41/2001/TT-BTC
 3331/TCT-NV3 - Về việc miễn giảm tiền thuê đất [28/08/2001]
Công văn số 3331 TCT/NV3 ngày 28/08/2001 của Bộ Tài chính về việc miễn giảm tiền thuê đất
 35/2001/TT-BTC - Về việc hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền SDĐ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước [25/05/2001]
Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền SDĐ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.
 115/2000/TT-BTC - Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 về thu tiền SDĐ [11/12/2000]
Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 về thu tiền SDĐ.
 104/2000/TT-BTC - Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 Quy định thi hành Luật thuế chuyển quyền SDĐ và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế đó [23/10/2000]
Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 Quy định thi hành Luật thuế chuyển quyền SDĐ và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế đó.
 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT - Về việc hướng dẫn việc ký quỹ để phục hồi mới trường trong khai thác khoáng sản [22/10/1999]
Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT ngày 22/10/1999 của liên Bộ Tài chính,Công nghiệp,Khoa học, CN và MT hướng dẫn việc ký quỹ để phục hồi mới trường trong khai thác khoáng sản
 113/1999/TTLT-BTC-TCĐC - Về việc hướng dẫn việc phân cấp, cấp phát, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai [23/09/1999]
 81/1999/TT-BTC - Về việc hướng dẫn thực hiện một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài về tiền thuê đất theo Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 [30/06/1999]
Thông tư số 81/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/6/1999 hướng dẫn thực hiện một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài về tiền thuê đất theo Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999.
 28 /1999/TT-BTC - Về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu HA rừng theo quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/07/1999 [13/03/1999]
Thông tư số 28 /1999/TT-BTC ngày 13/03/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu HA rừng theo quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/07/1999
 26/1999 TT-BTC - Về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do dự án ADB tài trợ [10/03/1999]
Thông tư số 26/1999 TT-BTC ngày 10/03/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do dự án ADB tài trợ
 187/1998/TT/BTC - Về việc hướng dẫn bổ xung thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản, sản xuất chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp [29/12/1998]
Thông tư số 187/1998/TT/BTC ngày 29/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ xung thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản, sản xuất chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp
 153/1998/TT-BTC - Hướng dẫn thi hành Nghị Định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03-9-1998 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên [26/11/1998]
 145/1998/TT-BTC - về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/19998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng cho mục đích khác [04/11/1998]
Thông tư số 145/1998/TT-BTC ngày 4/11/1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/19998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng cho mục đích khác
 1405/1998/QĐ-TC - Về sửa đổi khoản 3 điều 4 bản quy định về khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được nhà nước cho thuê đất [19/10/1998]
 118/1998/TT-BTC - Về việc hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, và quyết toán kính phí ngân sách nhà nước cấp cho kiểm kê rừng toàn quốc [22/08/1998]
Thông tư số 118/1998/TT-BTC ngày 22/08/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, và quyết toán kính phí ngân sách nhà nước cấp cho kiểm kê rừng toàn quốc
 2460/TC-QLCS - Về điều chỉnh giá cho thuê đất đối với dự án đầu tư nước ngoài [07/07/1998]
Công văn số 2460/TC-QLCS ngày 07/07/1998 của Bộ Tài chính về điều chỉnh giá cho thuê đất đối với dự án đầu tư nước ngoài
 2037/TC-TCT - Về việc tiền thuê đất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. [05/06/1998]
Công văn số 2037/TC-TCT ngày 5/6/1998 về việc tiền thuê đất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 60/1998/TT/BTC - Về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường [13/05/1998]
Thông tư số 60/1998/TT/BTC ngày 13/05/1998 hướng dẫn thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường
 1205-TC/QLCS - Về việc thu tiền thuê đất và ký hợp đồng nhận nợ với ngân sách nhà nước về góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất [13/04/1998]
Công văn số 1205-TC/QLCS ngày 13/04/1998 của Bộ Tài chính về việc thu tiền thuê đất và ký hợp đồng nhận nợ với ngân sách nhà nước về góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất
 179/1999/QĐ-BTC - Về việc ban hành bản quy định về thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam [24/02/1998]
 136 TC/QLCS - Về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách nhà nước của các tổ chức khi chuyển sang thuê đất [15/01/1998]
Công văn số 136 TC/QLCS ngày 15/01/1998 của Bộ tài chính về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách nhà nước của các tổ chức khi chuyển sang thuê đất
Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt