Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.7, 19/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 380/STNMT-PC - Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN [09/03/2020]
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN
 Số 62/BC-STNMT - Báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I/2020 [06/03/2020]
Báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I/2020
 Số 19/KH-STNMT - Xây dựng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2020 [16/01/2020]
Xây dựng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2020
 Số 11/KH-STNMT - Theo dõi thi hành pháp luật [13/01/2020]
Theo dõi thi hành pháp luật
 Số 106/QĐ-UBND - Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 [10/01/2020]
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
 Số 10/KH-STNMT - Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 [10/01/2020]
Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
 Số 02/NQ-CP2020 - Nghị quyết 02/NQ-CP 2020 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh 2020 [01/01/2020]
 Số 572/BC-STNMT - Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 [19/12/2019]
 Số 1966/STNMT-VP - Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tạ, hạn chế qua công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra tình hình tổ chức hoạt động một số phòng, đơn vị thuộc Sở năm 2019 [30/10/2019]
Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tạ, hạn chế qua công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra tình hình tổ chức hoạt động một số phòng, đơn vị thuộc Sở năm 2019
 Số 1938/KH-STNMT - Triển khai thực hiện Quy chế quản lý tài sản công [24/10/2019]
 Số 157/QĐ-STNMT - Sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế quản lý tài sản công ban hành kèm theo Quyết định 31a/QĐ-STNMT ngày 1/04/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường [24/10/2019]
 Số 1925/STNMT-VP - V/v triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá về cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh [21/10/2019]
V/v triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá về cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh
 Số 1922/STNMT-VP - về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá về cải cách hành chính hạn ban hành kèm theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh [21/10/2019]
về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá về cải cách hành chính hạn ban hành kèm theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh
 Số 3577/QĐ-UBND - Quy định về đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh [16/10/2019]
Quy định về đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
 Số 288/TB-STNMT - Thông báo công khai danh mục thông tin [15/10/2019]
 Số 1772/STNMT-VP - Về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh [02/10/2019]
Về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
 Số 1772/STNMT-VP - Về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh [02/10/2019]
Về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
 số 1667/STNMT-VP - Về việc đẩy nhanh tiến độ khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số CCHC năm 2019 theo chỉ đọa của Chủ tịch UBND tỉnh [18/09/2019]
Về việc đẩy nhanh tiến độ khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số CCHC năm 2019 theo chỉ đọa của Chủ tịch UBND tỉnh
 số 1407/STNMT-PC - Về việc đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luât [14/08/2019]
Về việc đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luât
 số 1407/STNMT-PC - Về việc đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luât [14/08/2019]
Về việc đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luât
 Số 1112/STNMT-VP - Về việc đôn đốc khắc phục các hạn chế sau gợi ý kiểm điểm năm 2018 [03/07/2019]
Về việc đôn đốc khắc phục các hạn chế sau gợi ý kiểm điểm năm 2018 và các hạn chế khác phát hiện qua công tác kiểm tra CCHC, theo doi thi hành pháp luật... đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ nội dung về CCHC năm 2019
 số 1258/UBND-VP - Về việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện [22/04/2019]
Về việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện
 Số 343/KH-STNMT - Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính năm 2020 [20/02/2019]
 Số 589/QĐ-UBND - Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công [15/02/2019]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
 Số 357/KH-STNMT - Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản, văn bản QPPL, năm 2019 [26/12/2018]
 Số 356KH-STNMT - Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 [25/12/2018]
 Số 346/KH-STNMT - Công tác, thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 [20/12/2018]
 Số 344/KH-STNMT - Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019 [19/12/2018]
 Số 4173/QĐ-UBND - Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi Trường [09/11/2018]
 Số 372/BC-STNMT - Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 [24/10/2018]
 Số 136/2018/NĐ-CP - Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường [05/10/2018]
 Số: 1846/STNMT-VP - Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá về cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh [04/10/2018]
 Số 3528/QĐ-UBND - Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương [25/09/2018]
Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 259/BC-STNMT - Kết quả cải cách hành chính Quý III năm 2018 (từ 08/06/2018 đến 05/09/2018) [05/09/2018]
 Số 3072/QĐ-UBND - Quyết định số 3072/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương; [24/08/2018]
Ngày 24 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3072/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương;
 Số 78/QĐ-STNMT - Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường [25/07/2018]
 Số 1888/QĐ-UBND - Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hải Dương. [14/07/2018]
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hải Dương.
 Số:170/BC-STNMT - Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 (từ 21/11/2017 đến 08/06/2018) [08/06/2018]
 Số 585/STNMT - VP - Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính [12/04/2018]
Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính
 Số: 08/CT-TTg - Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan [13/03/2018]
 Số 40/BC-STNMT - Kết quả cải cách hành chính 3 tháng đầu năm 2018 ( từ ngay21/11/2017 đến 08/3/2018) [07/03/2018]
 Số 66KHBCD02032018 - Triển khai áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 Tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018 [02/03/2018]
Triển khai áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 Tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018
 Số 267/KH-STNMT - Kế hoạch hành động nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) giai đoạn 2018-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường [22/01/2018]
Kế hoạch hành động nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) giai đoạn 2018-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
 Số 18/KH-STNMT - Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường [18/01/2018]
Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường
 Số 08/KH-STNMT - Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 [05/01/2018]
 Số 3164/QĐ-TTCP - Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ [26/12/2017]
 Số 283/KT-STNMT - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 [14/12/2017]
 Số 277/KH-STNMT - Thực hiện cải cách hành chính năm 2018 [12/12/2017]
 Số 278/KH-STNMT - Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính năm 2018 [12/12/2017]
 Số 279/KH-STNMT - Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động các phòng, ban đơn vị thuộc Sở năm 2018 [12/12/2017]
Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động các phòng, ban đơn vị thuộc Sở năm 2018
Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản dự thảo mới

 Văn bản mới

Tự độngTELEXVNITắt