Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.7, 19/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 68/2015/TT-BTNMT - Thông tư 68/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành [28/12/2018]
Thông tư 68/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 Luật đo đạc bản đồ - Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018 ( Tài liệu tuyên truyền pháp luật) [14/06/2018]
Luật Đo đạc và bản đồ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018, có hiệu lực ngày 01/01/2019.
 Số 1661/STNMT_ĐĐBĐ_VT - Thực hiện quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. [05/10/2017]
 số 12/2017/TT-BTNMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre [30/06/2017]
 số 08/2017/TT-BTNMT - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám. [06/06/2017]
 số 10/2017/TT-BTNMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000. [06/06/2017]
 11/2016/TT-BTNMT - Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000 [16/06/2016]
Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000
 Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT - Thông tư Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ [12/11/2015]
Thông tư Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
 Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT - Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. [30/10/2015]
Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ.
 Quyết định số 1723/2015/QĐ-BTNMT - Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường [30/06/2015]
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Số 21/2015/TT-BTNMT - Thông tư 21/2015/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc bản đồ [22/05/2015]
Thông tư 21/2015/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc bản đồ
 Số 45/2015/NĐ-CP - Về đo đạc hoạt động bản đồ [06/05/2015]
 72/2015/TT-BTNMT - Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.0000 [28/02/2015]
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.0000
 Số 71/2015/TT-BTNMT - Quy định kỹ thuật chụp ảnh viễn thám [24/02/2015]
Quy định kỹ thuật chụp ảnh viễn thám
 Số 55 /2014/TT - BTNMT - Thông tư Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 [12/09/2014]
Thông tư Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000
 Số 47/2014/TT-BTNMT - Thông tư Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp [22/08/2014]
Thông tư Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp
 48/2014/TT-BTNMT - Thông tư Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp [22/08/2014]
Thông tư Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
 Số 42/2014/TT-BTNMT - Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất [29/07/2014]
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 Số: 25/2014/TT-BTNMT - Thông tư quy định về bản đồ địa chính [19/05/2014]
Thông tư quy định về bản đồ địa chính
 Số 55/2013/TT-BTNMT - Thông tư Quy định ban hành về thành lập bản đồ địa chính [30/12/2013]
 Số: 50/2013/TT-BTNMT - Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất [27/12/2013]
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 số 24/2013/TT-BTNMT - Thông tư sô 24/2013/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 03/9/2013 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/10/2013 [03/09/2013]
 Số: 1185/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính [04/06/2012]
Về việc phê duyệt bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký quyền sử dụng đất, hồ sở địa chính , cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bản TP Hải Dương
 23/2011/TT-BTNMT - Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ [15/09/2011]
Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ
 21 /2011/TT-BTNMT - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường [20/06/2011]
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
 17/2001/TT-BTNMT - Quy định về Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển [08/06/2011]
Quy định về Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển
 18 /2011/TT-BTNMT - Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa [08/06/2011]
Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa
 122 / TNMT-ĐĐBĐ - V/v hướng dẫn cập nhật chỉnhlý bản đồ địa chính [16/07/2010]
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003. Căn cứ Thông tư số 09/2007/ TT- BTNMT ngày 2 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính như sau:
 Số 193 /TNMT-ĐĐBĐ - Về việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính [16/07/2010]
Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT- BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính.
 Số:124 / TNMT-ĐĐBĐ - Hướng dẫn theo quy phạm thành lập bản đồ địa chính mơi [28/04/2009]
Căn cứ Luật đất đai công bố ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 08/2008/QĐ- BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy phạm Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000
 Số 159 / STN&MT - Giao nộp sản phẩm đo đạc bản đồ [08/04/2008]
 01/2008/QĐ – BTNMT - Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 bằng ảnh vệ tinh. [05/03/2008]
 33/2008/QĐ-TTg - Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020. [27/02/2008]
 32/2007/CT-TTg - Tổng kết thực hiện Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ. [19/12/2007]
 23/2007/QĐ-BTNMT - Quy định Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất [17/12/2007]
 147/2007/NĐ-CP - Về việc giải thể xã Phước Thắng; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Phước Tiến, Phước Chính, Phước Đại; thành lập xã Phước Thắng (mới) thuộc huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. [02/11/2007]
 16/2005/QĐ-BTNMT - Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. [02/11/2007]
 31/2004/QĐ-BTNMT - Về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đo Đạc ảnh địa hình. [02/11/2007]
 12/2007/QĐ-BTNMT - Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp [02/08/2007]
 12/2007/QĐ-BTNMT - Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp. [02/08/2007]
 04/2007/QĐ-BTNMT - Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ [27/02/2007]
 04/2007/TTLT – BTNMT- BTC - Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc và bản đồ và quản lý đất đai [27/02/2007]
Dự toán kinh phí công tác đo đạc bản đồ và quản lý đất đai được lập gồm đầy đủ các khoản mục chi phí để hoàn thành các công việc theo quy trình, quy phạm và các quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối với dự án, nhiệm vụ có định mức kinh tế kỹ thuật thì dự toán kinh phí được xây dựng trên cơ sở khối lượng công việc nhân (x) đơn giá sản phẩm và các chi phí khác (nếu có). Đối với dự án, nhiệm vụ chưa có định mức kinh tế kỹ thuật thì dự toán kinh phí được xây dựng trên cơ sở nội dung công việc, khối lượng cần thực hiện, mức chi quy định tại Thông tư này và các chế độ tài chính theo quy định hiện hành
 05/2007/QĐ-BTNMT - Về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 [27/02/2007]
 06/2007/QĐ-BTNMT - Về việc ban hành Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia [27/02/2007]
Mỗi kiểu đối tượng địa lý, thuộc tính đối tượng địa lý, miền giá trị của mỗi thuộc tính đối tượng địa lý, quan hệ liên kết các đối tượng địa lý phải có định nghĩa cụ thể và mã tương ứng; trường hợp đã có định nghĩa ở một tài liệu khác thì có thể sử dụng nguyên định nghĩa đó và chỉ ra tài liệu tham chiếu
 03/2007/TT-BTNMT - Hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ [15/02/2007]
Lưu trữ dữ liệu số của bản đồ địa hình cơ bản, bản đồ nền, bản đồ hành chính, bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ biên giới, bản đồ địa lý tổng hợp và các loại bản đồ chuyên đề khác, phim ảnh máy bay dạng số, ảnh vệ tinh dạng số, atlas điện tử các loại; tài liệu thống kê, kiểm kê, tổng hợp về đo đạc và bản đồ theo định kỳ; bản nộp lưu của quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm do Bộ ban hành, dự án và kết quả các dự án, kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học sau khi đã hoàn thành, các loại ấn phẩm bản đồ theo phân cấp của Bộ
 03/2007/TT-BTNMT - Hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ. [15/02/2007]
 03/2007/QĐ-BTNMT - Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 50 000 [12/02/2007]
Phần đất liền và đảo đã có bản đồ xuất bản ở tỷ lệ 1:50 000 phải ghép nối với phần địa hình đáy biển mới đo vẽ. Mảnh bản đồ được ghép nối nội dung giữa bản đồ địa hình phần đất liền và đảo tỷ lệ 1:50 000 đã xuất bản với nội dung phần địa hình đáy biển mới đo vẽ được coi là mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50 000 chính thức và kể từ thời điểm hoàn thành bản đồ này, bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền và đảo đã xuất bản trước đó chỉ còn giá trị là tài liệu tham khảo đối với phần nội dung đất liền và đảo
 02/2007/TT-BTNMT - Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ [12/02/2007]
Phát hiện những sai sót trong quá trình sản xuất để kịp thời loại bỏ các sản phẩm không bảo đảm chất lượng và tìm biện pháp xử lý khắc phục các sai sót nhằm bảo đảm chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ
 02/2007/TT-BTNMT - Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ. [12/02/2007]
 01/2007/QĐ-BTNMT - Về việc sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ- BTNMT ngày 26 tháng 05 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường [23/01/2007]
Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản dự thảo mới

 Văn bản mới

Tự độngTELEXVNITắt