Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.3, 11/12/18 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương

 
 Số 139NQ-CP - Ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp [09/11/2018]
 Số 103/KH-STNMT - Tổ chức thực hiện " Ngày pháp luật" năm 2018 [05/10/2018]
 Số 2964/QĐ-BTNMT - Điều chỉnh bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường [28/09/2018]
 Số 1714/STNMT-KHTC - Trả lời các nội dung phản ánh của Tạp chí Mặt trận ( lần 2) [18/09/2018]
 Số 1486/SKHĐT-ĐT,TD&GSĐT - Triển khai thực hiện Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của UBND tỉnh Hải Dương [29/08/2018]
 Số: 18/QDD-UBND - Ủy quyền Quyết định chủ trương đầu tư cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bản tỉnh Hải Dương [09/08/2018]
 Số 1326/STNMT-PC - Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các Luât, Nghị quyết mới được Quốc hội ban hành năm 2018 [30/07/2018]
 Số 794/STNMT-Giá Đất - Một số nội dung liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể Khu khách sạn và du lịch (khu D) thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương [14/05/2018]
 Số 459/UBND-VP - Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 [22/02/2018]
 Số 17/QĐ-STNMT - Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường [09/02/2018]
 Số 20/TB-TNMT - Về vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH MTV thương mại Quốc Pháp [19/01/2018]
 Số 136/2017/TT-BTC - Thông tư số 136/2017/TT-BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường. [22/12/2017]
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 136/2017/TT-BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.
 Số 2027/STNMT-PC - Triển khai thực hiện một số thông tư do bộ TNMT ban hành [27/11/2017]
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày/09/2017, Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017, Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 Số 1797 STNMT-PC - Cảnh báo các hoạt động lừa đảo , mạo danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường bán sách, văn bản quy phạm pháp luật [25/10/2017]
 Số 214/KH-STNMT - Tổ chức thực hiện" Ngày pháp luật" năm 2017 [24/10/2017]
 Số 1596/STNMT-PC - Việc triển khai Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ [25/09/2017]
Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 08 năm 2017 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn và việc thi nâng ngạch công chức chuyên ngành hành chính
 Số 101/2017/NĐ-CP - Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức [01/09/2017]
Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Số 05/2017/TT-BNV - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 [15/08/2017]
 Số 73/2017/NĐ-CP - Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường [14/06/2017]
 số 07/2017/TT-BTNMT - Thông tư Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường [29/05/2017]
 Số 675/STNMT-VP - Góp ý dự thảo Quy chế làm việc, Cung cấp thông tin báo chí [28/04/2017]
 Số 10/2017/QD-UBND - Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành [19/04/2017]
 số 36/2017/NĐ-CP - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường [04/04/2017]
 Số 634/QĐ-BTNMT - Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường [26/03/2017]
 Số 55 /KH-STNMT - Kế hoạch Hành động tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”. [24/03/2017]
Kế hoạch Hành động tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”.
 Số 387/CV-STNMT - Góp ý dự thảo Quyế định bãi bỏ văn bản pháp luật [20/03/2017] [Dự thảo]
 Số 237/ KH-STNMT - Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết các thủ tục hành chính của Sở tài nguyên và Môi trường [13/03/2017]
 Số 43/BC-STNMT - Kết quả công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm 2017 ( từ ngày 7/12/2016 đến 9/3/2017) [09/03/2017]
 Số 46/2016/TT-BTNMT - Thông tư 46/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường [27/12/2016]
Thông tư 46/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
 Số 302/BC-STNMT - Kết quả cải cách hành chính năm 2016 [09/12/2016]
Kết quả cải cách hành chính năm 2016
 Số 1774/STNMT-VP - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh [22/11/2016]
Chỉ thị số 24/CT-UBND tỉnh về tăng cường, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước
 Số:876 /SNV-CCHC - Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành năm 2016 [15/11/2016]
Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành năm 2016
 Số 08/KTCN - Kiểm tra thực hiện công tác thi đua Khối KTCN năm 2016 [08/11/2016]
Kiểm tra thực hiện công tác thi đua Khối KTCN năm 2016
 Số 29/2016/QĐ-UBND - Quy định một số nội dung giao thu,nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển trồng lúa khi chuyển mục đích chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương [01/11/2016]
Quy định một số nội dung giao thu,nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển trồng lúa khi chuyển mục đích chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 Số 2461/QĐ-BTNMT - Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường [26/10/2016]
Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Số 171/KH-STNMT - Kế hoạch tổ chức thực hiện " Ngày Pháp luật" năm 2016 [10/10/2016]
Thư hiện Kế hoạch số 2379/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh hưởng ứng \'\' Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghịa Việt Nam\'\' năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
 Số 28/2016/TT-BTNMT - Thông tư Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường [06/10/2016]
Thông tư Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
 1475/STNMT-PC - Chấn chỉnh công tác rà soát, hệ thống hóa quy phạm văn bản pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ [03/10/2016]
Chấn chỉnh công tác rà soát, hệ thống hóa quy phạm văn bản pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ /uploads/Excel/Congvan1475STNMT-PC_ND34CP2016.ra
 183/BC-STNMT - Kết quả cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2016 [06/09/2016]
Kết quả cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2016
 155/TB-STNMT - Công khai số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính [06/09/2016]
Công khai số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính
 Số 1206/STNMT-PC - Triển khai thực hiện thông tư liên tịch số 88/TTLT/BTC/BTNMT ngày 22/6/2016 [17/08/2016]
Triển khai thực hiện thông tư liên tịch số 88/TTLT/BTC/BTNMT ngày 22/6/2016
 Số 1008/STNMT-VP - Triển khai thi hành quyết định số 13/2016/QD-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh quy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan [06/07/2016]
Triển khai thi hành quyết định số 13/2016/QD-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh quy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan
 60/2016/NĐ-CP - Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường [01/07/2016]
Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC - Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm [24/06/2016]
Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
 Số 907/TNMT-KHTC - Thực hiên kiến nghị của Thanh tra Bộ tài chính [17/06/2016]
Thực hiên kiến nghị của Thanh tra Bộ tài chính
 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND - Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính [17/06/2016]
Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong công tác cải cách hành chính
 Số 93 TB-STNMT - Phân công tiếp nhận bàn giao và điều hành công việc của Văn Phòng Đăng Ký Quyền sử dụng đất thuộc Sở [16/06/2016]
Phân công tiếp nhận bàn giao và điều hành công việc của Văn Phòng Đăng Ký Quyền sử dụng đất thuộc Sở
 Số 94/TB-STNMT - Nội dung cuộc họp Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương tháng 6 năm 2016 [16/06/2016]
Nội dung cuộc họp Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương tháng 6 năm 2016
 Số 423/KH-STTTT - Về công tác tuyên truyền Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 [16/06/2016]
Về công tác tuyên truyền Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
 Số 424/STTTT-BC - Tuyên tuyền trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 [16/06/2016]
Tuyên tuyền trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Chuyển đến trang 1, 2, 3  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản dự thảo mới

 Văn bản mới

Tự độngTELEXVNITắt