Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.7, 19/09/20 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Tờ trình
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Kết luận Thanh Tra
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL
 Công điện

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Bộ Tư Pháp
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương
 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hải Dương
 Ban tuyên giáo
 Sở giáo dục đào tạo
 Sở y tế Hải Dương
 Sở công thương Hải Dương
 Bộ văn hóa thể thao Du lịch
 Bộ Y Tế

 
 Số 27/2018/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng [01/03/2018]
 Số 13/2018/NĐ-CP - Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin [23/01/2018]
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
 Số 2571/QĐ-BTNMT - Quyết định số 2571/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin [20/10/2017]
 Số 29/2017/TT-BTNMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường [11/09/2017]
 Công văn số 650_651/STTTT-CNTT - V/v thực hiện nghiêm túc các biên pháp bảo đảm an toàn thông tin [01/08/2017]
 Số 772/ STNMT-VP - Triển khai thực hiện Kế hoạch thi hành Luật tiếp cận thông tin [16/05/2017]
 Số 864 KH - UBND - Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin [07/04/2017]
 Số: 17/2016/TT-BTNMT - Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường [19/07/2016]
 Thông tư 45/2015/TT-BTNMT - Thông tư 45/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường [20/10/2015]
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường
 Số 4112 BTNMT-CNTT - Về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường [01/10/2015]
Về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường
 Số 2223/QD-STNMT - Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường [07/09/2015]
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường
 Thông tư 11/2015/TT-BTTTT - Thông tư quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp [05/05/2015]
Thông tư quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp
 Quyết định số 392/QĐ-TTg - Quyết định số 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 [27/03/2015]
Quyết định số 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
 Số 2221/BTNMT-CNTT - V/v đẩy mạnh ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở trong các đơn vị thuộc Bộ [13/06/2013]
 11/2013/TT-BTNMT - Ban hành Quy định thời hạn bảo quản, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường [28/05/2013]
Ban hành Quy định thời hạn bảo quản, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
 1276/BTTTT-ƯDCNTT - Hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến [06/05/2013]
 Số 1276/BTTTT-ƯDCNTT - Hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến [06/05/2013]
 Số 09/2013/TT-BTTTT - Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử [08/04/2013]
 Số 06/2013/TT-BTTTT - Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước [07/03/2013]
 Số: 447/BTNMT-KHCN - Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014 [26/02/2013]
 Số: 01 /2012/QĐ- UBND - QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương [17/01/2012]
 2589/BTTTT-ƯDCNTT - Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ [24/08/2011]
Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ
 376/QĐ-BTTTT - Về việc đính chính Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin [13/08/2011]
Về việc đính chính Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
 1050/QĐ-TCMT - Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi trường [11/08/2011]
Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi trường
 23/2011/TT-BTTTT - Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước [11/08/2011]
Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
 2132/BTTTT-VNCERT - Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử [18/07/2011]
Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử
 19/2011/TT-BTTTT - Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước [01/07/2011]
Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
 43/2011/NĐ-CP - Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước [13/06/2011]
Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
 335/QĐ-BTNMT - Ban hành Quy chế thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường [28/02/2011]
Ban hành Quy chế thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường
 06/2011/TT-BTTTT - Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin [28/02/2011]
Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
 05/2011/TT-BTTTT - Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông [28/01/2011]
Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
 01/2011/TT/BTTTT - Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước [04/01/2011]
Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
 03/2011/TT-BTTTT - Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông [04/01/2011]
Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
 02/2011/TT-BTTTT - Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo quản, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. [04/01/2011]
Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo quản, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 TT Số 07-2009-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường [03/12/2010]
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
 Số: 102/2008/NĐ-CP - Về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường [03/12/2010]
Về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
 Số: 2113 /QĐ-BTNMT - Về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường [03/12/2010]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường
 28/2010/TT-BTTTT - Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước [13/10/2010]
Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 60/2008/QĐ-TTg - Về việc quản lý, sử dụng thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào [02/05/2008]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản dự thảo mới

 Văn bản mới

Tự độngTELEXVNITắt