Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường
07.03.2017

Tổng cục Môi trường đang xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định này sẽ quy định Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các mục tiêu bảo vệ môi trường: bảo vệ chất lượng môi trường sống; bảo vệ sức sống của hệ sinh thái; bảo vệ hệ thống khí hậu với 23 chỉ số thành phần; và sẽ áp dụng thống nhất đối với tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ TN&MT đăng công khai dự thảo Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi trường (www.vea.gov.vn) để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bảo ChâuURL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1086

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com