Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Chương trình công tác tuần của lãnh đạo sở (từ ngày 13/3/2017 đến ngày 19/03/2017 )
13.03.2017


Thứ, ngày

Buổi

Đ/c Vũ Ngọc Long

Giám đốc

Đ/c Nguyễn Hữu Lộc

Phó Giám đốc

Đ/c Tạ Hồng Minh

Phó Giám đốc

Đ/c Nguyễn Mạnh Khởi

Phó Giám đốc

Thứ Hai

Ngày 13/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Thứ Ba

Ngày 14/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại Kinh Môn

Dự họp Trực tuyến về công tác Cải cách hành chính

Chiều

Họp UBND tỉnh về kết luận Thanh tra

Dự họp tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 15/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại Kim Thành

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự Hội nghị Ngân hàng Ngoại thương

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 16/03

Sáng

Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức Trung tâm TN&MT

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị môi trường tại Chi cục BVMT

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Hội nghị ĐTM

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 17/03

Sáng

Họp Tỉnh uỷ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đại hội Cán bộ CNVC

Đại hội Cán bộ CNVC

Đại hội Cán bộ CNVC

Đại hội Cán bộ CNVCURL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1088

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com