Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính
15.03.2017

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 237/KH-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, chương trình công tác năm, ngày 13 tháng 3 năm 2017, Giám đốc Sở ký văn bản số 350/STNMT-VP tiến hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với 22 câu hỏi khảo sát, đánh giá.

Nội dung khảo sát tập trung vào 03 nhóm vấn đề chính. Nhóm thứ nhất gồm 9 cầu hỏi tập trung khảo sát, đánh giá việc tiếp cận thông tin, dịch vụ của người dân, doanh nghiệp, ý kiến đề xuất về biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tiếp cận thông tin, dịch vụ. Nhóm thứ hai gồm 9 câu hỏi về quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cách thức, chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở. Nhóm thứ ba gồm 4 câu hỏi về các vướng mắc thực tiễn trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp.

Đối tượng khảo sát gồm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 đến thời điểm khảo sát có liên hệ, thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chương trình khảo sát, đánh giá đợt 1 năm 2017 được thực hiện từ 14 tháng 3 năm 2017 và kết thúc ngày 15 tháng 4 năm 2017./.

Tải Kế hoạch 237/KH-STNMT, Phiếu khảo sát tại đây.

                                                                               Tiến Vũ- Văn phòng SởURL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1089

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com