Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4 năm 2018
02.04.2018

Cơ sở sản xuất ngành xây dựng phải báo cáo việc bảo vệ môi trường

           Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2018, Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.

          Theo đó, các cơ sở sản xuất vật liệu, khai thác khoáng sản làm vật liệu, sản xuất sản phẩm cơ khí có trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường một lần mỗi năm và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

           Thông tư này cũng quy định, các nhà thầu phải có nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định. Trong trường hợp phát hiện nguy cơ xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng, các cơ sở sản xuất, xây dựng bị buộc dừng thi công.

Vũ Tiến- Văn phòng Sở


URL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1252

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com