Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng phầm mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính
08.06.2018


Giao diện website dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương

Thực hiện Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai áp dụng, đồng thời tập huấn khai thác, sử dụng phần mềm một cửa điện tử cho các phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó từ tháng 4 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tất cả công chức, viên chức thuộc Sở khi thực hiện  giải quyết TTHC sẽ phải cập nhật, tình hình giải quyết hồ sơ trên phần mềm trực tuyến.

Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa sẽ được cung cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả có bao gồm một Mã số hồ sơ điện tử. Mã số hồ sơ điện tử có thể dùng để tra cứu tình hình giải quyết hồ sơ đã nộp khi đăng nhập vào trang website http://dichvucong.haiduong.gov.vn/./.


Thủy Bùi -VPSURL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1279

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com