Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương http://tnmt.haiduong.gov.vn

Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật năm 2012-2022
08.06.2018


Nhằm thực hiện toàn diện, hiệu quả Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 06/6/2018 UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 1815/KH-UBND về thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức th hành pháp luật năm 2012-2022 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó Kế hoạch đưa ra các hoạt động, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm và trọng điểm, kết hợp với triển khai các Chương trình, đề án, nhiệm vụ khác và để sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Kế hoạch xác định 06 nhóm nội dung cụ thể, bao gồm: (1) Hoạt động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án; (2) Áp dụng thí điểm Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật (trường hợp tỉnh Hải Dương được lựa chọn làm thí điểm); (3) Triển khai, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật; (4) Ứng dụng  công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật; (5) Bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật; (6) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.
Kế hoạch đã xác định cụ thể các cơ quan, đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện đối với từng nhiệm vụ. Theo đó, Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; định kỳ tham mưu UBND tỉnh tổng hợp kết quả triển khai thực hiện đề án báo cáo Bộ Tư pháp
Việc ban hành Kế hoạch trên thể hiện quyết tâm của UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bằng những giải pháp cụ thể sớm hiện thực hóa các nhiệm vụ được nêu trong Đề án./.
Thủy Bùi – VPSURL của bản tin này::http://tnmt.haiduong.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1280

© Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương contact: quanghungit@gmail.com