Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Năm 2018
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
Tin tức » Cải cách hành chính
T.2, 21/05/18 
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
15.11.2016 11:00

Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020, nhằm từng bước đưa công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường có những bước đột phá với mục tiêu nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước từ đó phục vụ ngày càng tốt hơn cho tổ chức, công dân, Ngày 15/11/2016, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Kế hoạch số 184/KH-STNMT thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 với trọng tâm là:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự tâm huyết, gắn bó với nghề.
- Lấy mục tiêu nâng cao dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công làm khâu đột phá, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan làm thước đo.
- Thực hiện công khai, minh bạch tất cả các thủ tục, quy trình giải quyết cũng như trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.
- Tạo sự chuyển biến sâu rộng trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường nhằm nâng cao chất lượng thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập kinh tế- quốc tế.
Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đã xác định rõ các mục tiêu cụ thể cần đạt được cho từng nội dung cải cách hành chính, trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện của thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, cụ thể:
1. Về mục tiêu:
a) Về cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính
- Hoàn thành 100% số văn bản quy phạm pháp luật được giao xây dựng và trên 90% hoàn thành đúng tiến độ.
- 100% văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm rà soát được rà soát thường xuyên.
- Trên 90% thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát nhằm phát hiện kịp thời các thiếu sót, bất cập từ đó kiến nghị sửa đổi cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc: Đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện theo hướng có lợi cho người dân, doanh nghiệp.
- Kiến nghị cắt giảm 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 20% chi phí tuân thủ đối với trên 50% thủ tục hành chính đang giải quyết.
- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80% vào năm 2020.
b) Về cải cách bộ máy
- Kiện toàn, báo cáo UBND tỉnh thực hiện việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trong năm 2016, chậm nhất đến đầu Quý I/2017. Thực hiện xong phương án, báo cáo UBND tỉnh thành lập Chi cục quản lý đất đai trong năm 2017; Đến năm 2020 kiện toàn bộ máy, nhân sự các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trực thuộc.
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của mình.
- Đến năm 2020 tinh giảm 10% đội ngũ cán bộ, công chức, 10% đội ngũ viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo vừa đào tạo, vừa sắp xếp bố trí phù hợp với vị trí việc làm.   
c) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
- Tạo điều kiện tối đa cho nhiều lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa học, lớp học bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Quy hoạch, kiện toàn, bổ nhiệm hoặc đề nghị bổ nhiệm các vị trí chức danh lãnh đạo còn thiếu.
- Thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí việc làm theo quy định.
d) Cải cách tài chính công
- Phấn đấu đến năm 2020 có 04 trong tổng số 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định.
- Nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.
đ) Ứng dụng công nghệ thông tin
- Đến năm 2020 đảm bảo từ 90% trở lên các văn bản trao đổi giữa các phòng, Chi cục, đơn vị thuộc Sở (viết tắt là các phòng, đơn vị thuộc Sở) được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử.
- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho trên 50% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; thí điểm áp dụng một số thủ tục hành chính mức độ 4 vào năm 2020.
e) Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
- Đến năm 2020 cơ sở vật chất Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được trang bị theo hướng hiện đại (cài đặt phần mềm theo dõi, quản lý hồ sơ, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính; trang bị màn hình tivi hiển thị thông tin kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, máy photo, máy scan;  ...).
- Đến năm 2018, bảo đảm 100% cán bộ, công chức thuộc biên chế Văn phòng Sở và có kiến thức, kỹ năng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
2. Về trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện
a) Văn phòng Sở
- Tham mưu thành lập Tổ công tác để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu và việc giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Sở trong suốt quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này.
- Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan hằng năm tham mưu xây dựng các kế hoạch về công tác cải cách hành chính, về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, kế hoạch công tác xây dựng thể chế, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin,  … đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn.
- Đôn đốc, hướng dẫn đảm bảo các nội dung được nêu trong Kế hoạch này được triển khai thực hiện có hiệu quả trên thực tế.
- Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Công nghệ thông tin tham mưu lãnh đạo Sở trang bị và sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính và đơn vị liên quan căn cứ kế hoạch cải cách hành chính, nhu cầu và điều kiện thực tiễn của Sở xây dựng dự toán chi cho công tác cải cách hành chính hằng năm, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b) Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở
- Chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của kế hoạch thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và các nội dung khác khi được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
Riêng Chi cục Bảo vệ môi trường và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trên cơ sở kế hoạch này ban hành kế hoạch giai đoạn 2016-2020 bằng văn bản bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị mình. Kết quả thực hiện sao gửi 01 bản về Văn phòng Sở để theo dõi.
- Tiếp tục có biện pháp nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình; tập trung thực hiện tốt việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định.
- Khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có các sáng kiến, cách làm hay về cải cách hành chính; tích cực viết bài, tuyên truyền về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của Sở.
c) Phòng Kế hoạch- Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung về kế hoạch cải cách tài chính công, xã hội hóa dịch vụ công gửi Văn phòng Sở để tổng hợp. Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nội dung này.  
- Tham mưu bố trí, phân bổ nguồn kinh phí hằng năm theo quy định bảo đảm thực hiện tốt nội dung kế hoạch này.
d) Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan:
- Triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, hiệu quả;
- Xây dựng chuyên mục về cải cách hành chính; thực hiện các chiến dịch tuyên truyền về Chương trình tổng thể cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của Sở và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội về cải cách hành chính nhà nước của ngành và địa phương./.
Kế hoạch số 184/KH-STNMT
                                                               Vũ Đình Tiến
                                         Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

                                                                                     
      
tuannv Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang

Bộ TN&MT hợp tác với cơ quan AFD (Pháp) xây dựng các kịch bản đánh giá tác động của BĐKH tới sự phát triển KT-XH Việt Nam
Hướng dẫn xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng trong địa bàn hoạt động hải quan
Hướng đến Chính phủ điện tử: Đẩy nhanh lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến
Tăng cường hợp tác song phương Việt Nam và Singapore về môi trường và tài nguyên nước
Bộ TN&MT tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Lãnh đạo Sở TN&MT
Công bố Quyết định về công tác cán bộ
Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua số 1 – Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018
Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành Quý I năm 2018 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua năm 2018
Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong