Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Ba 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 <  > 
Tin tức » Cải cách hành chính
T.5, 21/03/19 
Công tác cải cách hành chính năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực
04.12.2017 13:14

Xem hình

Ngày 21 tháng 11 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 338/BC-STNMT về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

1. Năm 2017, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, sự chủ động tham mưu, đề xuất của Văn phòng Sở cũng như sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, công tác cải cách hành chính của Sở đã có sự chuyển biến tích cực, thể hiện trên hầu hết các nội dung về cải cách hành chính, cụ thể:

- Công tác chỉ đạo điều hành: năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về công tác cải cách hành chính cũng như các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính như: Kế hoạch số 233/KH-STNMT về cải cách hành chính, số 235/KH-STNMT về kiểm soát thủ tục hành chính và rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, …. Bên cạnh việc ban hành kế hoạch, công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính cũng đã được duy trì, thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Việc tuyên truyền đã được thực hiện dưới nhiều hình thức như đuy trì việc thông tin văn bản, chính sách mới, thông tin chỉ đạo điều hành trên website của Sở, tại các cuộc họp đảng ủy, cơ quan, đơn vị cũng như qua các cuộc mít tinh, kỷ niệm các ngày truyền thống, … Công tác kiểm tra, giám sát cũng đã được thực hiện có bài bản, đúng quy định. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót, ...

- Về cải cách thể chế: Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 05 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó đã rà soát, kịp thời tham mưu bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế; xây dựng quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, …. Bên cạnh đó, công tác rà soát xây dựng nội quy, quy chế cũng đã được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Trong năm đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường, quy chế văn hóa công sở, quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ….

- Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật được duy trì, thực hiện thường xuyên thông qua các văn bản chỉ đạo phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các chủ trương, chính sách mới hoặc cập nhật kịp thời, đầy đủ chính sách mới trên trang thông tin điện tử của Sở, …

- Về cải cách thủ tục hành chính: đã ban hành kế hoạch và thực hiện rà soát, đánh giá đối với 56 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước. Qua rà soát, đánh giá, đã kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đối với 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. Đồng thời kiến nghị sửa đổi 07 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các thủ tục hành chính;

Đã thực hiện đánh giá tác động đối với 15 thủ tục hành chính có trong dự thảo quy định quy trình luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, 03 thủ tục hành chính có trong dự thảo quy định lập, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh; tham gia góp ý xây dựng 01 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Thông tin và truyền thông tham mưu có chứa đựng thủ tục hành chính.

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ đã được thực hiện bài bản, đúng quy định. Trong năm đã xây dựng, hoàn thiện Đề án thành lập Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai; có Tờ trình báo cáo UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ và đổi tên một số đơn vị thuộc Sở; Đã điều chỉnh, hoàn thiện đề án tinh giản biên chế theo đó đã thực hiện tinh giản 10% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định. Phối hợp với Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 659/LN-NV-TN&MT ngày 11/9/2017 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thực hiện kiện toàn chức danh thủ trưởng một số đơn vị thuộc Sở. Theo đó, đã phối hợp, thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cho thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm đối với 01 đồng chí theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV; thực hiện quy trình và bổ nhiệm theo thẩm quyền 01 đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, điều động và bổ nhiệm 01 đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường; Thực hiện quy trình, các bước quy hoạch đối với gần 50 trường hợp diện Giám đốc Sở quản lý; khoảng 15 đối tượng diện UBND tỉnh quản lý; thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm đối với 06 trường hợp theo quy định.

- Đã xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm của Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đảm bảo tiến độ, chất lượng và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017; xây dựng kế hoạch và phân bổ biên chế hành chính cho các phòng thuộc Sở theo quy định. Thực hiện rà soát, thống kê chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Qua rà soát, đã có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đội ngũ công chức, viên chức cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định. Năm 2017 đã hoàn thành công tác đào tạo bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đề ra. Thực hiện nâng lương, chi trả phụ cấp cho công chức, viên chức đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng thời hạn

- Về cải cách tài chính công: Đã thực hiện giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017, công  khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 theo quy định; Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng, hoàn thiện phương án chuyển đổi mô hình hoạt động sang tự chủ chi thường xuyên đối với 03 đơn vị sự nghiệp, chuyển sang tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư đối với 01 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Về hiện đại hóa hành chính: Tiếp tục công bố, áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008 trong giải quyết các công việc của Sở; Thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là duy trì, áp dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành, địa chỉ thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở; Từng bước kiện toàn về cơ sở vật chất đảm bảo trụ sở làm việc khang trang, hiện đại; phối hợp tốt với Sở Thông tin truyền thông trong việc triển khai thực hiện phần mềm quản lý hồ sơ, công việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, phần mềm thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (Sở đã đăng ký 14 thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3); Đã rà soát, tham mưu công bố 26 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hoặc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; duy trì, vận hành trang thông tin điện tử của Sở đảm bảo cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật cũng như các thông tin liên quan đến hoạt động của ngành để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường, các tổ chức, cá nhân nắm bắt được.

 

Trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; từng bước kiện toàn về cơ sở vật chất cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ; Đội ngũ công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thường xuyên được trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp nhằm xử lý và giải quyết tốt các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.  

 

- Năm 2017 (số liệu ước tính từ ngày 01/01 đến 20/11/2017) đã tiếp nhận hơn 1.047 hồ sơ (có 104 hồ sơ năm 2016 chuyển sang). Trong số thủ tục hành chính đã được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của Sở năm 2017 đã có gần 100 lượt thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, chủ yếu tập trung trong nhóm các thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSD đất lần đầu, chuyển hình thức sử dụng đất, đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất, gia hạn sử dụng đất, bán tài sản gắn liền với đất thuê, …. Số hồ sơ còn lại đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở theo quy định.

2. Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, báo cáo cũng đã chỉ rõ một số hạn chế đó là: chưa có các sáng kiến đột phá trong công tác cải cách hành chính đem lại hiệu quả trong công việc, một số việc còn tham mưu chậm (công tác tham mưu công bố, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính), chưa đột phá trong công tác ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Khắc phục hạn chế này, báo cáo đã yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan cần tập trung khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế nêu trên đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018.

Tải báo cáo CCHC năm 2017 tại đây.

Bài và ảnh: Tiến Vũ- Văn phòng Sở

 

 

 tuannv (Theo VPS) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
DL doanh nghiệp Danh mục

Tuyên truyền về hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại
Sở Tài nguyên và Môi trường 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Sông Sồng thuộc cụm thi đua số 1 - Bộ Tài nguyên và Môi trường ký giao ước thi đua năm 2019
Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
Gặp mặt các cán bộ hưu trí đầu xuân kỷ hợi -2019
Ưu tiên kinh phí khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng kiến
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức gặp mặt đầu xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Tăng cường kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường và hội luật gia tỉnh ký kết kế hoạch liên ngành thực hiện chương trình phối hợp trong công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường
Cụm thi đua số 1- các tỉnh đồng bằng sông Hồng- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Tự độngTELEXVNITắt