Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Tin tức » Tin tức và sự kiện
T.3, 21/05/19 
Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua năm 2018
09.03.2018 10:37

Nhằm tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu phát huy sức mạnh của tập thể, cá nhân góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Ngày 02/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-STNMT về việc Triển khai công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2018.

Chủ đề của phong trào thi đua năm 2018 là “Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu”; “Đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống của ngành, tiếp tục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018” với 07 nội dung trọng tâm sau:

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và những nội dung mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện 05 nội dung thi đua do Thủ tường Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Chỉ thị 18/CT-TTg, ngày 19/5/2016 của Thủ tướng chính phủ "về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng", Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chương trình hành động số 28-CTr/BCSĐTNMT, Kế hoạch số 1878/KH-BTĐKT thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2016-2020), Quyết định số 3017/QĐ-BTNMT ngày 27/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch tổ chức phòng trào thi đua trong toàn ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 07/6/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI; Kế hoạch số 2667/KH-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với các văn bản quy định hiện hành.

3. Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm ở từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

4. Đẩy mạnh và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động tại Công văn số 02/BTNMT-TĐKTTT ngày 02/01/2018; của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 3790/KH-HĐTĐKT ngày 14/12/2017 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân điển hình tiến tiến; Củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua;

6. Phát động phong trào thi đua yêu nước, phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ của Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững đất nước. Cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản của tỉnh không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tiễn qua đó góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị trong Ngành; kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định tổ chức bộ máy theo quy định của Luật đất đai; xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm theo quy định; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nguồn nhân lực cán bộ tài nguyên và môi trường ở địa phương.

- Tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện và áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN-ISO 9001:2008, 9001:2015 và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ gắn trách nhiệm với người đứng đầu, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp khi thực thi công vụ.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh góp phần hạn chế tối đa các khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Về lĩnh vực đất đai: Tiếp tục tham mưu hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện, cấp tỉnh; thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2018; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai. Quản lý chặt chẽ quỹ đất công, đất bãi bồi ven sông; rà soát, yêu cầu các tổ chức kinh tế chuyển sang thuê đất theo quy định; hoàn thành và triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường và đất rừng trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo, đất cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn ô đổi thửa; đôn đốc các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án, công trình đã được phê duyệt;

- Về quản lý khoáng sản: Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, khoáng sản cho phát triển kinh tế - xã hội”; rà soát, thống kê diện tích, sản lượng các loại khoáng sản, đánh giá hiện trạng nguồn khoáng sản trên địa bàn tỉnh qua đó quản lý chặt chẽ sản lượng khai thác làm cơ sở đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tham mưu, thực hiện tốt các hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác trái phép cát sỏi lòng sông; tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Về quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: Tham mưu triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước; tiếp tục thực hiện tốt các đề án về điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất, điều tra, lập danh bạ giếng khoan phải xử lý phòng tránh nhiễm bẩn nguồn nước. Tiếp tục thực hiện Luật Khí tượng thủy văn năm 2015, Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

- Về lĩnh vực bảo vệ môi trường: Triển khai các nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Tiếp tục tham mưu triển khai và xây dựng Kế hoạch thực hiện các nội dung trong Đề án “Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nông thôn”; Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp, Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề, Kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học tỉnh; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trong các đề án đã được phê duyệt. Đổi mới công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường. Xử lý quyết liệt đối với các dự án không đảm bảo về môi trường; tăng cường công tác hậu kiểm. Tham mưu ban hành và triển khai thực hiện tốt quy định vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động; rà soát, có biện pháp quản lý, phòng ngừa các chủ nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm cao, các cơ sở trong danh sách gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu không đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường.

7. Gắn công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và kế hoạch cải cách hành chính đã được ban hành.

Phong trào thi đua năm 2018 được phát động làm 02 đợt.

- Đợt 1: Từ đầu năm đến ngày 30/6/2018 với tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), 15 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (01/7/2003 - 01/7/2018), phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018;

- Đợt 2: Từ ngày 01/7 đến 31/12/2018 với tinh thần thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2018. 

Với tinh thần và quyết tâm đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành phát huy những thành tích đạt được trong năm 2017, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết thi đua sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu của ngành năm 2018.

                                                                             Thủy Bùi – Văn phòng SởTuannv Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
DL doanh nghiệp Danh mục

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức lễ ký, triển khai Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
Hội nghị thực hiện Đề án 161 và các hoạt động của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN
Lần đầu tiên Hải Dương đăng cai vòng chung kết cuộc thi Robocon Việt Nam 2019
Ngày 22/3 tại UBND tỉnh Hải Dương, Ban tổ chức Robocon Việt Nam 2019 đã tổ chức họp thống nhất các nội dung và điều kiện chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc.
Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương
Định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2019
Hải Dương không khống chế số tầng cao tối đa, cho phép sử dụng nhiều công năng trong một công trình
Tuyên truyền về hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại
Sở Tài nguyên và Môi trường 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Sông Sồng thuộc cụm thi đua số 1 - Bộ Tài nguyên và Môi trường ký giao ước thi đua năm 2019
Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
Tự độngTELEXVNITắt