Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Năm 2018
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
Tin tức » Cải cách hành chính
T.2, 21/05/18 
Thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015
13.11.2012 14:09

Thực hiện kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015, Công văn hướng dẫn số 249/SNV - CCHC ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Sở Nội vụ “Về việc hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020”. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của Sở giai đoạn 2011-2015 như sau:

 

1. Mục đích: Triển khai thực hiện nghiêm chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo kế hoạch của UBND tỉnh, nhằm xây dựng hệ thống bộ máy tổ chức của Sở, của các phòng, chi cục, đơn vị thuộc Sở trong sạch, vững mạnh chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của ngành về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Yêu cầu: Các phòng, chi cục, đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch cải cách hành chính của Sở và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh  về thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015.

*Nhiệm vụ cụ thể

1. Cải cách thể chế

- Năng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tập trung vào đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của ngành quản lý.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Rà soát cắt giảm, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm như các thủ tục về đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường.

- Cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi của Sở, các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở.

- Kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định;

- Công khai thủ tục hành chính;

- Tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức, biên chế của Sở (các phòng, chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở).

- Đánh giá mô hình hoạt động của các phòng, chi cục, đơn vị thuộc Sở.

- Thực hiện phân cấp theo quy định của Chính phủ và của Tỉnh.

- Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Xây dựng cơ cấu công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm.

- Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện tốt các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện thường xuyên công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Thực hiện đảm bảo đúng quy định chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức viên chức của Sở.

5. Cải cách tài chính công

- Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách thuế thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội của cơ quan.

- Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với các phòng, chi cục, đơn vị thuộc Sở.

- Thực  hiện cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

- Thực hiện khoán biên chế, kinh phí hành chính cho các phòng thuộc Sở.

6. Hiện đại hóa hành chính

- Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các phòng, chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

- Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền quản lý.

- Công bố danh mục dịch vụ công của các đơn vị sự nghiệp.

- Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Đề nghị xây dựng thêm trụ sở cơ quan để đảm bảo cán bộ, công chức viên chức có đủ diện tích phòng làm việc theo quy định, đáp ứng được yêu cầu công việc..

7. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính

Để đảm bảo nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở được triển khai có hiệu quả, lãnh đạo  các phòng, chi cục, đơn vị thuộc Sở cần xác định rõ trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính: Triển khai kế hoạch cải cách hành chính của cấp trên, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị minh, kiểm tra, đôn đốc giao ban định kỳ về thực hiện cải cách hành chính của đơn vị. 

*Tổ chức thực hiện

Tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP và Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 tới lãnh đạo các phòng, chi cục, đơn vị thuộc Sở và cán bộ là đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

1. Văn phòng Sở: Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch về thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015; chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, chi cục, đơn vị có liên quan tham mưu giúp lãnh đạo Sở triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, kiểm tra và báo cáo lãnh đạo Sở kết quả đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính; tổng hợp báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm về thực hiện cải cách hành chính nhà nước của Sở gửi UBND tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, chi cục, đơn vị thuộc Sở:Có trách nhiệm tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, phối hợp chặt chẽ, với Văn phòng Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính theo yêu cầu.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Căn cứ các quy định hiện hành có trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách để bảo đảm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính hàng năm theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh và của Sở.

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu các phòng chuyên môn, chi cục, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Giám đốc Sở (Qua Văn phòng Sở tổng hợp) để chỉ đạo giải quyết kịp thời.     

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Kiêm

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang

Bộ TN&MT hợp tác với cơ quan AFD (Pháp) xây dựng các kịch bản đánh giá tác động của BĐKH tới sự phát triển KT-XH Việt Nam
Hướng dẫn xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng trong địa bàn hoạt động hải quan
Hướng đến Chính phủ điện tử: Đẩy nhanh lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến
Tăng cường hợp tác song phương Việt Nam và Singapore về môi trường và tài nguyên nước
Bộ TN&MT tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Lãnh đạo Sở TN&MT
Công bố Quyết định về công tác cán bộ
Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua số 1 – Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018
Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành Quý I năm 2018 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua năm 2018
Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong