Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Hai 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 <  > 
Tin tức » Dự thảo sửa đổi luật đất đai » Dự thảo sửa đổi luật đất đai
Cn, 24/02/19 
Quyết định Số: 495 /QĐ-UBND, ngày 28 tháng 02 năm 2013, Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
01.03.2013 14:13

Quyết định Số: 495 /QĐ-UBND, ngày 28 tháng 02 năm 2013, Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân

đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số:TTr - STNMT ngày 27 tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Tổ trưởng Tổ giúp việc Thường trực HĐND, UBND tỉnh để tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của tỉnhcăn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ TN&MT;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Lưu VP; Ô Huy (50b);

CHỦ TỊCHNguyễn Mạnh Hiển
KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 495/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Thực hiện Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 ngày 21/01/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân và thể hiện nguyện vọng của nhân dân.

b) Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

2. Yêu cầu:

a) Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

b) Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

c) Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm;

d)Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

đ) Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương và của các tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung, hình thức lấy ý kiến

a) Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi); kỹ thuật trình bày các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi).

b) Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đăng tải toàn văn trên báo Nhân dân, báo Lao động, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai; Trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Trang thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức sau đây:

- Các tổ chức, cá nhân tự nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến:

+ Thường trực HĐND tỉnh (Số 45 phố Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương);

+ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương (Số 4 phố Phạm Sư Mệnh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương);

+ Sở Tài nguyên và Môi trường (Số 195 đường Ngô Quyền,thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Đối với cá nhân gửi ý kiến góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện thì thư không phải dán tem.

- Thảo luận tại các hội nghị, hội thảo;

- Góp ý kiến thông qua Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương (www.tnmthaiduong.gov.vn).

2. Đối tượng lấy ý kiến:

Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm các đối tượng sau:

a) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh, cấp huyện và cấp xã);

b) Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc;

c) Các doanh nghiệp;

d) Các trường đại học;

đ) Nhân dân.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao trách nhiệm cho các Sở, ngành cơ quan trực thuộc UBND tỉnh:

a) Tổ giúp việc Thường trực HĐND,UBND tỉnh để tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của tỉnh (Sau đây gọi là Tổ giúp việc Thường trực HĐND,UBND tỉnh) phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực) và Văn phòng UBND tỉnh,

- Xây dựng kế hoạch thực hiện của tỉnh triển khai lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

- Tổ chức hội nghị trực tuyến để triển khai kế hoạch của tỉnh.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến của các tổ chức, nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Tập hợp, tổng hợp, xây dựng Báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh về kết quả đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, các địa phương, ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

b) Sở Thông tin và Truyền thông: Đăng tải toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên trang thông tin điện tử của Tỉnh; chỉ đạo các cơ quan bưu chính trong việc tiếp nhận, chuyển ý kiến của các tổ chức, cá nhân đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Báo Hải Dương, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương có trách nhiệm:

- Đăng toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Báo Hải Dương.

- Tuyên truyền, phổ biến những nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến;

- Mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời những đóng góp, những sáng kiến, đề xuất của nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tập hợp ý kiến góp ý để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

d) Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh (Đài phát thanh các huyện, thành phố thị xã, Đài truyền thanh các xã, phường thị trấn, các trang tin,..) có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến những nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.

2. Đề nghị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, Tổ giúp việc Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức thảo luận, lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tổng hợp và xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức thảo luận, lấy ý kiến, tổng hợp và xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thành lập Tổ giúp việc giúp việc Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (Do Phòng Tài nguyên và Môi trường là Thường trực), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Ủy ban nhân dân để tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức nhân dân tham gia ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn; tổng hợp và xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy các huyện: Cẩm Giàng, Thanh Hà, Thành ủy Thành phố Hải Dương chỉ đạo UBND cùng cấp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trực tiếp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được tổ chức tại địa phương (theo Kế hoạch này). Ban Thường vụ các huyện, thị ủy còn lại, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, các tổ chức chính trị, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện tốt Kế hoạch này trên địa bàn.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ THỜI HẠN GỬI BÁO CÁO

1. Các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm báo cáo về UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường về quá trình tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo Đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch này (Phụ lục II) và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 3 năm 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả đóng góp kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05 tháng 4 năm 2013.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí để tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được bố trí từ ngân sách nhà nước.

2. Đối với kinh phí hoạt động của Tổ giúp việc Thường trực HĐND tỉnh, các sở, ngành và các tổ chức có liên quan được giao thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này, căn cứ các quy định của Nhà nước và của tỉnh tổng hợp lập dự toán kinh phí báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để tổng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Kinh phí để tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ở cấp huyện giao Phòng Tài chính tham mưu đề xuất với UBND cấp huyện chủ động sắp xếp bố trí trong dựtoán ngân sách Nhà nước năm 2013 đã được giao để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc, UBND các huyện, thành phố và thị xã tổng hợp báo cáo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định../.


CHỦ TỊCH


Nguyễn Mạnh HiểnTuannv Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
DL doanh nghiệp Danh mục

Gặp mặt các cán bộ hưu trí đầu xuân kỷ hợi -2019
Ưu tiên kinh phí khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng kiến
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức gặp mặt đầu xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Tăng cường kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường và hội luật gia tỉnh ký kết kế hoạch liên ngành thực hiện chương trình phối hợp trong công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường
Cụm thi đua số 1- các tỉnh đồng bằng sông Hồng- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
Ban Kinh tế- Ngân sách Hội Đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Phiên họp thứ 14 và lễ chuyển giao chức vụ chủ tịch uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu
Tự độngTELEXVNITắt