Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Mười 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Thủ tục hành chính
Cn, 21/10/18 
Thủ tục hành chính

Thủ tục: 11. Thủ tục phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết [09/10/2015] (928 lần xem)
Lĩnh vực:  Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Nội dung toàn văn:

11. Thủ tục phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

a) Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi tắt là Cơ sở) nộp hồ sơ đề nghị thẩm định Đề án bảo vệ môi trường môi trường chi tiết tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Rà soát, đánh giá tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

+ Nếu thấy hồ sơ chưa hợp lệ, đầy đủ: Thông báo bằng văn bản cho Chủ cơ sở để hoàn thiện (trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ).

+ Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.

+ Thu thập các thông tin liên quan đến cơ sở và đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở; tổng hợp, xử lý ý kiến của các cơ quan, chuyên gia có liên quan (nếu có).

+ Thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở về kết quả thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo một trong ba trường hợp: Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua.

- Tổ chức rà soát nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được chủ cơ sở hoàn thiện.

- Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Chủ Cơ sở nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện trong giờ hành chính trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, tết tại Sở Tài nguyên và Môi trường (số 159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương).

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015.

+ Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015.

+ Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.

- Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc (không tính thời gian cơ sở chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi tắt là Cơ sở) đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 26/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hải Dương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ môi trường

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

h) Phí, lệ phí: theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

+ Nhóm 1: Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường:

- Vốn đầu tư ≤ 50 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 5.000.000 VNĐ

- Vốn đầu tư > 50 tỷ đồng nhưng ≤ 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 6.500.000 VNĐ

- Vốn đầu tư > 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 8.500.000 VNĐ

+ Nhóm 2: Dự án công trình dân dụng; dự án hạ tầng kỹ thuật; dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

- Vốn đầu tư ≤ 50 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 7.000.000 VNĐ

- Vốn đầu tư > 50 tỷ đồng nhưng ≤ 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 9.000.000 VNĐ

- Vốn đầu tư > 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 12.000.000 VNĐ

+ Nhóm 3: Dự án giao thông; dự án công nghiệp:

- Vốn đầu tư ≤ 50 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 8.000.000 VNĐ

- Vốn đầu tư > 50 tỷ đồng nhưng ≤ 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 10.000.000 VNĐ

- Vốn đầu tư > 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 13.000.000 VNĐ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 26/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015

Tải mẫu văn bản tại đây

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2015)

- Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việcđiều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương .


Các thủ tục khác cùng lĩnh vực
 15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu [09/10/2015]
 14. Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [09/10/2015]
 13. Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản [09/10/2015]
 12. Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường [09/10/2015]
 10. Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường [09/10/2015]
 2. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
 3.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
 4.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
 5. Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường...... [27/03/2018]
 1. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [27/03/2018]
Xem toàn bộ

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Thủ tục được quan tâm
 Thủ tục mới
 Lĩnh vực khác
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thủ tục cung cấp thông tin đất đai
 Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Bản đồ -Viễn thám
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong