Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Mười 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Thủ tục hành chính
Cn, 21/10/18 
Thủ tục hành chính

Thủ tục: 10. Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường [09/10/2015] (2237 lần xem)
Lĩnh vực:  Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Nội dung toàn văn:

10. Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

a) Trình tự thực hiện:

- Chủ dự án nộphồ sơ xin thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa” kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ giao cho người nộp hồ sơ và yêu cầu chủ dự án nộp phí thẩm định theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ.

- Chủ dự án nộp phiếu hẹn trả kết quả và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện trong giờ hành chính trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, tết tại Sở Tài nguyên và Môi trường (số 159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương).

b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo phụ lục 2.1 của thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

+ Bảy (07) bản báo cáo ĐTM của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo ĐTM. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo ĐTM thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác của dự án

- Số lượng hồ sơ:01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:thẩm định tối đa ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và phê duyệt trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được báo cáo ĐTM đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan thẩm định; Trường hợp chưa đủ điều kiện để phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các cơ sở có loại hình sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 15 và phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch Bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM

h) Phí, lệ phí: theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh Hải Dương V/v điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

+ Nhóm 1: Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường:

- Vốn đầu tư ≤ 50 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 5.000.000 VNĐ

- Vốn đầu tư > 50 tỷ đồng nhưng ≤ 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 6.500.000 VNĐ

- Vốn đầu tư > 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 8.500.000 VNĐ

+ Nhóm 2: Dự án công trình dân dụng; dự án hạ tầng kỹ thuật; dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

- Vốn đầu tư ≤ 50 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 7.000.000 VNĐ

- Vốn đầu tư > 50 tỷ đồng nhưng ≤ 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 9.000.000 VNĐ

- Vốn đầu tư > 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 12.000.000 VNĐ

+ Nhóm 3: Dự án giao thông; dự án công nghiệp:

- Vốn đầu tư ≤ 50 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 8.000.000 VNĐ

- Vốn đầu tư > 50 tỷ đồng nhưng ≤ 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 10.000.000 VNĐ

- Vốn đầu tư > 100 tỷ đồng; lệ phí thẩm định: 13.000.000 VNĐ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Bản báo cáo ĐTM của dự án: hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo ĐTM thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

Tải mẫu văn bản tại đây

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch Bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giámôi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường(có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2015)

- Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh Hải Dương V/v điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Các thủ tục khác cùng lĩnh vực
 15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu [09/10/2015]
 14. Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [09/10/2015]
 13. Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản [09/10/2015]
 12. Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường [09/10/2015]
 11. Thủ tục phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết [09/10/2015]
 2. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
 3.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
 4.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
 5. Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường...... [27/03/2018]
 1. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [27/03/2018]
Xem toàn bộ

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Thủ tục được quan tâm
 Thủ tục mới
 Lĩnh vực khác
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thủ tục cung cấp thông tin đất đai
 Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Bản đồ -Viễn thám
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong