Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Tư 2018
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 <  > 
Thủ tục hành chính
T.7, 21/04/18 
Thủ tục hành chính

Thủ tục: 72. Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất [09/10/2015] (1165 lần xem)
Lĩnh vực:  Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Nội dung toàn văn:

72. Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

a) Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp hai (02) bộ hồ sơ cho bộ phận một cửa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương.

+ Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, bộ phận một cửa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

- Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong hồ sơ đề nghị cấp phép (sau đây gọi chung là đề án, báo cáo):

+ Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo. Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép;

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo thì Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc;

+ Trường hợp phải lập lại đề án, báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung đề án, báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép.

- Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tchức, cá nhân đnghị cp phép đthực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

* Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian: Theo giờ hành chính.

- Địa điểm: Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương (Số 159, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu 03 của Thông tư 27/2014/TT-BTNMT);

+ Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất;

+ Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên (Mẫu 25 của Thông tư 27/2014/TT-BTNMT)

Hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (Mẫu 26 của Thông tư 27/2014/TT-BTNMT) trong trường hợp chưa có công trình khai thác;

Báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động (Mẫu 27 của Thông tư 27/2014/TT-BTNMT);

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Trường hợp chưa có công trình khai thác nước dưới đất, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có hoạt động tài nguyên nước.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hải Dương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định:

+ Mức phí 1: 150.000 đ;

+ Mức phí 2: 900.000 đ;

+ Mức phí 3: 1.500.000 đ;

- Lệ phí cấp giấy phép: 100.000 đ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Tải mẫu văn bản tại đây

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:

Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu 03 của Thông tư 27/2014/TT-BTNMT).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2:

Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên (Mẫu 25 của Thông tư 27/2014/TT-BTNMT).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 3:

báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (Mẫu 26 của Thông tư 27/2014/TT-BTNMT) trong trường hợp chưa có công trình khai thác.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 4:

Báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động (Mẫu 27 của Thông tư 27/2014/TT-BTNMT).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Quy định tại Điều 20, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ: “Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Đã thực hiện việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Nghị định này.

+ Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.

Phương án, biện pháp xử lý nước thải thể hiện trong đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước phải bảo đảm nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; phương án thiết kế công trình hoặc công trình khai thác tài nguyên nước phải phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước”.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

- Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh Hải Dương “V/v Ban hành quy định về danh mục, mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh”.


Các thủ tục khác cùng lĩnh vực
 78. Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước [09/10/2015]
 77. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. [09/10/2015]
 76. Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất [09/10/2015]
 75. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất [09/10/2015]
 74. Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. [09/10/2015]
 73. Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt [09/10/2015]
 71. Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất [09/10/2015]
 70. Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất [09/10/2015]
 12. Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành [27/03/2018]
 11. Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước [27/03/2018]
Xem toàn bộ

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Thủ tục được quan tâm
 Thủ tục mới
 Lĩnh vực khác
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Giao dịch bảo đảm Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thủ tục cung cấp thông tin đất đai
 Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Đo đạc bản đồ Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
 Thanh tra
 Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
 Giao dịch bảo đảm Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
 Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong